jeczmien.jpg

Autor: Arkadiusz Artyszak/PWRSA

Opis: Rośliny narażone na negatywny wpływ czynników pogodowych łatwiej ulegają szkodnikom

Opublikowany w marcu 2007r. IV Raport IPCC (Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu) jednoznacznie wskazuje, że zmiana klimatu jest spowodowana działalnością człowieka, jego autorzy ostrzegają, że brak działań, które zapobiegną tym zmianom i dostosowują gospodarkę do nowych warunków klimatycznych będzie miało  istotne, negatywne konsekwencje: gospodarcze, społeczne i przyrodnicze. Naukowcy zajmujący się tą problematyką wskazują kilka sektorów, których działalność w sposób szczególny związana jest z tym problemem. Obok m.in. sektora paliwowo – energetycznego, transportowego czy ubezpieczeniowego, znaczącą wrażliwością na zmiany klimatu charakteryzuje się działalność rolnicza i inna, prowadzona na obszarach wiejskich.

Na podstawie prowadzonych przez Państwowy Instytut Badawczy IUNG badań dotyczących potencjalnych zmian klimatu i jego wpływu na rolnictwo polskie przygotowano scenariusze zmian klimatycznych dla Polski. Przewiduje się, że dojdzie do dużych wahań temperatury, znaczących zmian w wysokościach opadów oraz narastania niekorzystnych zjawisk pogodowych. W krótkiej perspektywie czasowej może dojść do spadku produkcji roślinnej o ok. 7 proc. oraz obniżenia produkcji na jednego mieszkańca. Szacuje się m.in. drastyczny spadek produkcji ziemniaka, a powierzchnia gruntów wyłączonych z użytkowania może osiągnąć nawet 50 proc. w stosunku do stanu obecnego. Adaptacja rolnictwa będzie wymagała dużych nakładów finansowych. Przy braku działań zapobiegawczych i edukacyjnych może dojść w ciągu kilku lat do znacznych strat dla polskich rolników i producentów żywności. Szacunki liczbowe w najmniej korzystnych scenariuszach mówią o spadku globalnej produkcji roślinnej rzędu 25 proc.

Innym problem, który wiąże się ze zmianami klimatu i jego wpływem na rolnictwo są szkodniki. Obserwuje się, że niż rośliny które na taki stres nie były narażone. Już teraz można zaobserwować w Polsce zmiany w uprawach rolniczych. Pojawiają się nowe rodzaje szkodników. Studia prowadzone na temat wpływu zmian klimatu na rolnictwo  wskazują, że przy obecnie zmieniających się warunkach pogodowych (m.in. wyższej temperaturze) rośliny będą narażone na większą ilość chorób, co będzie wynikiem zarówno większej aktywności patogenów jak i pojawienia się zupełnie nowych chorób i szkodników.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Katedrą Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie wychodząc naprzeciw potrzebom dzisiejszego środowiska i gospodarki organizuje 15 listopada 2007 konferencję „Zmiany klimatu i ich wpływu na rolnictwo i obszary wiejskie. Jak przygotować się do nieuchronnych zmian? Jak zmniejszyć ich negatywny wpływ?”.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane badania i metody zmniejszenia negatywnego wpływu zmian klimatu na działalność rolniczą oraz życie na wsi. Jako że zmiany klimatu mogą być także skutkiem niektórych działań prowadzonych w ramach produkcji rolniczej, przedstawione zostaną również metody i sposoby poprawy jakości życia na wsi poprzez użytkowanie alternatywnych źródeł energii i zmniejszenia negatywnego wpływu produkcji rolniczej na zmiany klimatu.

Konferencja będzie okazją do poszerzenia wiedzy, dyskusji i wymiany doświadczeń.

Szczegółowe informacje o konferencji