Jak wynika z raportu rolnictwo jako dział gospodarki narodowej podlega procesowi przemian. W ostatnich latach podstawowe znaczenie dla procesu tych przemian miało wprowadzenie od 2004 r. narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej (dopłaty do upraw, wprowadzenie programów rolno środowiskowych w tym płodozmianu jako istotnego elementu poprawiającego strukturę gleb oraz kwotowanie produkcji).


- W istotny sposób rolnictwo podlega również zmianom związanym z biologicznym charakterem produkcji rolniczej, w tym wpływowi warunków atmosferycznych, często bardzo niekorzystnych i dynamicznych. Zmiany klimatyczne przyczyniają się do dostosowania sposobu użytkowania gruntów, doborze uprawianych gatunków i odmian, stosowaniu płodozmianu, natomiast powodzie i inne gwałtowne zjawiska pogodowe mogą powodować trwałe lub czasowe wyłączenia gruntów z użytkowania rolniczego. Na zmiany w strukturze zasiewów wpływa również nowa technologia żywienia zwierząt gospodarskich ograniczająca spożycie ziemniaków, natomiast zwiększająca zużycie kukurydzy na ziarno i zielonkę oraz pszenżyta. Istotny wpływ na strukturę zasiewów ma także rozwój rynku biopaliw oraz duża pracochłonność i niewielki stopień zmechanizowania prac związanych z uprawą i sprzętem niektórych roślin (len, konopie, tytoń, chmiel itp.) - podaje GUS.