W ciągu 2 tygodni rodzice i opiekunowie uczących się dzieci złożyli już 925,4 tys. wniosków w celu uzyskania wsparcia finansowego z programu „Dobry start”. Dzięki temu rodzice i opiekunowie dzieci uczących się w szkołach podstawowych uzyskują dodatkowe wsparcie finansowe na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł (na 1 dziecko), bez konieczności spełnienia kryterium dochodowego.

Jak wynika z danych MRPiPS, składając wniosek o świadczenie online, rodzice korzystają ze wszystkich dostępnych możliwości. Ponad 116 tys. wniosków złożonych zostało za pośrednictwem platformy Empatia, blisko 784 tys. poprzez bankowość elektroniczną, a 25,3 tys. – system teleinformatyczny udostępniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie Dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie dobry start  można składać online od 1 lipca przez:

  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/;
  • przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Od 1 sierpnia można złożyć wniosek także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.  Wszystkie wnioski należy złożyć najpóźniej do 30 listopada br..

Warto się pospieszyć ze złożeniem wniosku drogą elektroniczną (Empatia, bankowość elektroniczna oraz system teleinformatyczny ZUS) o pozyskanie wsparcia z programu "Dobry Start" już  w lipcu lub sierpniu br., gdyż gwarantuje to nam wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Jednak, gdy wniosek złożymy w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Pamiętajmy, że świadczenie to nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.