Oferty o wolnych miejscach będą publikowane na stronie http://oferty.praca.gov.pl/.

Prosimy o zapoznanie się z „Zaleceniami dotyczącymi praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r.” oraz materiałami informacyjnymi i dokumentami wzorcowymi niezbędnymi przy organizacji praktyk studenckich w administracji rządowej w 2015 r.

Wszelkie informacje i materiały zamieszczone są na stronie: http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej-w-2015-roku.

Na praktyki studenckie kieruje uczelnia, po  zawarciu porozumienia w tej sprawie z Agencją Nieruchomości Rolnych.

Po otrzymaniu skierowania z uczelni, należy wypełnić formularz zgłoszenia kandydata na praktykę studencką w ANR.

Formularz należy przesłać w formacie pdf  na adres mailowy: praktyki@anr.gov.pl (w temacie wiadomości: „praktyka studencka”).

Do formularza należy dołączyć:

1.    CV,

2.   skierowanie do odbycia praktyki studenckiej w ANR ze szkoły wyższej oraz szczegółowy program praktyki studenckiej, zaakceptowany przez uprawniony organ szkoły wyższej,

3.   kopię dokumentu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie NNW.

 

Oryginały dokumentów  rekrutacyjnych należy dostarczyć w uzgodnionym terminie.

Praktykant zobowiązany jest legitymować się dowodem osobistym i legitymacją studencką.