- Chętnie byśmy to zrobili. Wspomoglibyśmy budżet państwa, ale nie możemy, bo ta opłata nie została ustalona. Tak samo nie została ustalona np. opłata za włośnie, za laboratoryjne badanie mięsa na włośnie w mięsie pozyskiwanym na użytek własny – mówił podczas ostatniego posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Kubica, przedstawiciel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

W związku z tymi niedociągnięciami Porozumienie Wielkopolskie w najbliższych dniach złoży doniesienie do CBA, w związku z podejrzeniem działania na szkodę Budżetu Państwa przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poprzez nieokreślenie w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. 2013.388 t.j.) należnych opłat określonych w art. 30, ust. 1, pkt. 1) lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2015.1482 t.j.), wg szacunkowych danych strata Skarbu Państwa wynosi z tego tytułu 40 mln rocznie. Powyższe może rodzić podejrzenie popełnienia czynu prawnie zakazanego, stypizowanego w art. 231 kk. - czytamy w komunikacie PW.

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa w dniu 8 października 2015r. – wiceminister Tadeusz Nalewajk, wyjaśniając tę kwestię, stwierdził, że nie wprowadzono tych opłat w związku z brakiem zgody związków producentów.

Mówił wówczas: - Chcę państwu uzmysłowić dwie kwestie, choć sądzę, że w tym gronie o tym wiemy. Jeśli chodzi o środki finansowe na funkcjonowanie Inspekcji Weterynaryjnej, to pochodzą one z dwóch źródeł. Jednym źródłem finansowania inspektoratów weterynarii jest budżet państwa, a drugim źródłem są albo nowe opłaty, albo zwiększenie opłat, które będą ponosili producenci rolni lub przetwórcy. (…) Chcę również państwa poinformować, że w międzyczasie miało się odbyć wspólne spotkanie przedstawicieli przetwórców i przedstawicieli środowiska Porozumienia Wielkopolskiego. Jednak tam były pewne perturbacje z zawiadomieniem; taka była odpowiedź i ministra Sawickiego, i państwa przedstawicieli. Odbyło się 5 października spotkanie z przedstawicielami przetwórców i nie ma przyzwolenia na zwiększanie opłat czy wprowadzanie nowych opłat weterynaryjnych. Wiadomo, że tu chodzi o opłaty, które otrzymują wyznaczeni lekarze weterynarii na mocy art. 16. Myślę, że chodzi o opłaty począwszy od monitoringu, a na badaniu mięsa w zakładach przetwórczych skończywszy.

Z kolei przedstawiciel KRL-W Marek Kubica odnosząc się do wypowiedzi wiceministra skomentował, że jest to sytuacja niezrozumiała i kuriozalna - nie znam takiej instytucji państwowej, która w taki sposób uzależniałaby wykonanie ustawy. Wskazuję tutaj na normę prawną w postaci art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Mówimy o opłatach za wysyłki produktów pochodzenia zwierzęcego na eksport wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia. Jest wyraźna delegacja dla ministra właściwego do spraw rolnictwa, który ma obowiązek, przepraszam, miał obowiązek, ustalenia tej opłaty od 2004 r. Do dnia dzisiejszego tego nie wykonał, bo, przepraszam, przetwórcy mu nie pozwolili. Przecież jest to ustawowy obowiązek. Nie jest to dla mnie zrozumiałe.

Dodatkowo, po ostatnim proteście 6.10.2015 r. sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego na spotkaniu w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ustalili, że w związku z brakiem odpowiedzi ze strony rządowej na postulaty przekazane podczas manifestacji Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i Urzędowych Lekarzy Weterynarii, oraz w związku z faktem, że strona rządowa ignoruje nasze postulaty, dalej gra na zwłokę oraz dezinformuje opinię publiczną, przekazując fałszywy komunikat o podwyżkach w Inspekcji Weterynaryjnej, będących jakoby efektem ustaleń z grupą negocjacyjną podjęło m.in. decyzję o uruchomieniu procedury zbierania dokumentów w sprawie pozwów grupowych przeciwko Rządowi RP o zapłatę zaległych wynagrodzeń w części uwzględniającej coroczny wzrost inflacji wraz z urzędowymi odsetkami. W najbliższym czasie wszyscy pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej będą mogli pobrać ze strony internetowej wzór wniosku przystąpienia do pozwu grupowego w związku z notorycznym łamaniem prawa przez Rząd RP, dotyczącego niewypłacenia należnych wynagrodzeń za pracę w latach 2009 – 2015.