Jak przypomniano, jeżeli powiatowy lekarz weterynarii z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej, może wyznaczać na czas określony lekarzy weterynarii oraz inne osoby niebędące pracownikami Inspekcji.

Podstawę systemu wynagradzania osób wyznaczonych do czynności innych niż pomocnicze będzie stanowić stawka w wysokości 68 zł (stawka podstawowa) za pierwszą rozpoczętą godzinę pracy oraz 17 zł za każde kolejne rozpoczęte 15 minut pracy - zaproponowano w projekcie.

Od tej zasady określono wyjątki - m.in. za przeprowadzenie sekcji zwłok zwierzęcych z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych, obserwację zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę czy pobranie od zwierzęcia próbek do badań laboratoryjnych wysokość wynagrodzenia będzie ustalana w zależności od liczby zwierząt. Stawki za te czynności podano w załączniku do projektu.

W załączniku zaproponowano nową pozycję - wynagrodzenie za badanie mięsa na obecność włośni, jeżeli jest przeprowadzane poza rzeźnią lub zakładem obróbki dziczyzny. Wynagrodzenie za takie badanie będzie wypłacane według stawki w wysokości 127,50 zł.

W Ocenie Skutków Regulacji oszacowano, że rozporządzenie zwiększy wydatki z budżetu państwa o ok. 22,2 mln zł w skali roku. Przewidziano, że część tych środków (ok. 5,8 mln zł) wróci do budżetu w postaci dochodów (podatki oraz składki zdrowotne) co oznacza, że roczny koszt planowanych zmian wyniesie ok. 16,4 mln zł.

Jak podkreślono, podczas ustalania nowych stawek wynagrodzeń podanych w załączniku do rozporządzenia uwzględniono zgłaszaną przez środowisko weterynaryjne konieczność zwiększenia stawek. W przypadku czynności związanych z sekcją zwłok zwierzęcych i obserwacją zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę podwyższono dotychczas obowiązujące stawki o 60-276 proc.

W przypadku czynności związanych z badaniem alergicznym i pobieraniem próbek stawki wynagrodzeń zostały zwiększone o mnożnik 1,20.

Osobom wyznaczonym do czynności pomocniczych dotychczasowa stawka w wysokości 30 zł za godzinę pracy została zwiększona do 45 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę pracy oraz 11,25 zł za każde kolejne rozpoczęte 15 minut pracy.

Projekt MRiRW skierowano do 14-dniowych konsultacji.