Jak zaznaczył w piątek na konferencji prasowej minister rolnictwa Marek Sawicki, powstanie kolejnych CKU spowoduje, że przy wszystkich 45 zespołach szkół rolniczych prowadzonych przez resort takie placówki będą funkcjonować.

"Chcemy, by były to ośrodki, które będą funkcjonowały na potrzeby naszych szkół rolniczych i środowisk z nimi związanych, ale także na potrzeby szkół rolniczych samorządowych" - powiedział Sawicki.

Zgodnie z wprowadzoną w roku szkolnym 2012/2013 reformą szkolnictwa zawodowego odstąpiono od kształcenia w konkretnym zawodzie na rzecz takiego nauczania, by w wyniku niego uczeń zdobywał poszczególne kwalifikacje konieczne do wykonywania danej pracy (jedna, dwie lub trzy - ich liczba jest zależna od złożoności zawodu). Zdobycie każdej kwalifikacji zostaje potwierdzone egzaminem, a w rezultacie złoży się na konkretne uprawnienia zawodowe. Wiosną 2013 r. przeprowadzono pierwsze egzaminy kwalifikacyjne.

Część kwalifikacji zdobywanych przez uczniów jest taka sama w zasadniczych szkołach zawodowych i w technikach. Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, który chce kształcić się dalej, tak by osiągnąć tytuł technika, może to zrobić w liceach dla dorosłych (trafia od razu do II klasy), a jednocześnie zdobywać kolejne kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Nauka w liceach dla dorosłych daje zaś możliwość zdania matury.

Kursy kwalifikacyjne zawodowe, prowadzone są m.in. przez centra kształcenia ustawicznego, są nieodpłatne. Na zajęciach uczą ci sami nauczyciele, którzy uczą w technikach.

Obecnie w Polsce działa około 200 szkół rolniczych. Obok 45 zespołów szkół rolniczych prowadzonych przez ministra rolnictwa funkcjonuje blisko 150 zespołów szkół, dla których organem prowadzącym są powiaty.

Dualizm szkół to efekt reformy z 1998 r., kiedy prowadzenie szkół średnich prowadzonych przez resorty gospodarcze przekazano samorządom. W 2007 r. zmieniono prawo, umożliwiając powrót szkół rolniczych, na mocy indywidualnych porozumień z powiatami, w gestie ministra rolnictwa.

Obecnie w szkołach rolniczych podległych resortowi kształci się 13,7 tys. uczniów, naucza w nich 1,7 tys. nauczycieli. Jak poinformował Sawicki, z roku na rok liczba zainteresowanych nauką w resortowych szkołach rolniczych wzrasta.

"Absolwent szkoły to interdyscyplinarny fachowiec od biologii, od fizyki, od chemii, często od mechaniki, do tego świetny ekonomista. Jeśli chce może później kontynuować naukę na studiach, nie tylko rolniczych (...). Jest też przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa" - zaznaczył minister.

W rolniczych szkołach resortowych kształcenie odbywa się w zawodach obejmujących takie obszary jak: produkcja rolnicza, ogrodnictwo, technika rolnicza, przetwórstwo spożywcze, agrobiznes, kształtowanie krajobrazu, turystyka wiejska, usługi gastronomiczne, rybactwo śródlądowe, inżynieria środowiska i melioracja oraz weterynaria.

Sawicki przypomniał, że w przypadku egzaminów zawodowych, próg zaliczenia jest dużo wyższy niż na egzaminach maturalnych i wynosi 70 proc. (na maturze próg wynosi 30 proc.). "90 proc. absolwentów naszych szkół rolniczych przekracza na egzaminie próg 70 proc." - powiedział.

Obok zespołów szkół rolniczych minister rolnictwa prowadzi publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych - Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. Placówka ma zasięg ogólnokrajowy. Oferuje kursy, szkolenia i wsparcie metodyczne zarówno dla nauczyciel szkół rolniczych podległych resortowi, jak też szkół prowadzonych przez samorządy. Współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, instytutami naukowymi i uczelniami wyższymi.

W 2007 r. wydatki ogółem na finansowanie rolniczych szkół zawodowych wynosiły blisko 33,9 mln zł, w tym roku jest to kwota wynosząca ponad 184 mln zł. Na realizację projektów unijnych w szkołach rolniczych w tym roku przeznaczono środki wysokości 11,6 mln zł.

Łącznie w latach 2007-2014 wydatki poniesione na finansowanie rolniczych szkół zawodowych zamknęły się kwotą blisko 1,2 mld zł, a środki na realizację projektów unijnych wyniosły 24,9 mln zł. Szkoły zrealizowały w sumie 140 projektów współfinansowanych ze środków UE.

Na wyposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej szkół rolniczych, prowadzonych przez samorządy MRiRW przeznaczył w latach 2007-2015 łączną kwotę 27,9 mln zł.