PAP: Pandemia COVID-19 istotnie zmieniła pracę wielu urzędów, konieczność zachowania dystansu między ludźmi niejako zmusiła do załatwienie wszelkich spraw w sposób zdalny. Czy taki proces jest odczuwalny także w rolnictwie?

Grzegorz Puda (G.P.): Oczywiście, pandemia zmieniła funkcjonowanie gospodarki, w tym także rolnictwa. Uwidoczniła, jak ważna staje się sprawna komunikacja na odległość oraz możliwość załatwiania swoich spraw, w tym urzędowych przez internet. Stąd pomysł, aby na Portalu Gov.pl utworzyć osobną podstronę poświęconą działaniom na rzecz rolnika w ramach tzw. Okienka dla Rolnika.

PAP: Czym będzie "Okienko dla Rolnika"?

G.P.: "Okienko dla Rolnika" ma być skoncentrowanym źródłem wiedzy i miejscem załatwienia różnych spraw przez rolników. Chcemy, aby z jednego miejsca, jednym loginem i hasłem, np. przez profil zaufany, mieszkaniec obszarów wiejskich mógł w prosty sposób załatwić wiele spraw w zakresie rolnictwa. Poprzez integrację różnych systemów i baz danych poszczególnych instytucji, rolnik nie będzie musiał podawać wielu informacji, ponieważ te będą pozyskiwane automatycznie do wniosku, który będzie miał zamiar złożyć. To pozwoli ograniczyć do niezbędnego minimum ilość wykonywanych czynności oraz zaoszczędzić czas na załatwienie konkretnej sprawy. Dodatkowo planujemy uprościć i usprawnić niektóre już teraz udostępniane usługi świadczone przez nasze jednostki Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy poszczególne Inspekcje.

PAP: Skąd pomysł na takie rozwiązanie?

G.P.: W ubiegłym roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, utworzyło na stronie Gov.pl e-usługę umożliwiającą rolnikom składanie wniosków o oszacowanie strat w ich uprawach spowodowanych suszą. Dzięki temu nie ma już konieczności powoływania przez wojewodów tysięcy komisji, angażowania szeregu osób, a co ważne, ocena poziomu strat w uprawach odbywa się w sposób jednolity, w oparciu o bardzo szczegółowe dane opracowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) oraz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ). Cały czas udoskonalamy to narzędzie. W tym celu IUNG od ubiegłego roku wykorzystuje dane radarowe, które pozwalają na większą precyzję, niż dane pochodzące z naziemnych stacji meteorologicznych. Mieliśmy okazję weryfikacji tego narzędzia w praktyce.

PAP: Jakie są korzyści ze stosowania tej aplikacji?

G.P.: Są wymierne, np. zmniejszenie ilości wypełnianych dokumentów, oszczędności czasu itp. I właśnie dlatego, we współpracy z KPRM, podjęliśmy prace nad rozszerzeniem zakresu usług cyfrowych i spraw, które rolnik będzie mógł załatwić nie wychodząc z domu. Dwa tygodnie temu zostało zawarte stosowne porozumienie pomiędzy zaangażowanymi instytucjami, które pozwoli na opracowanie i udostępnienie wybranych usług cyfrowych dla rolnika w ramach tzw. Okienka dla Rolnika.

PAP: Jakie to będą usługi i kiedy rolnik będzie mógł z nich korzystać?

G.P.: Tworzenie takich usług jest procesem złożonym, wymagającym przebudowy i dostosowania systemów informatycznych w poszczególnych jednostkach. Dlatego w ramach "Okienka dla Rolnika" na chwilę obecną wybraliśmy kilka usług, które chcemy wdrożyć w ciągu 1-1,5 roku. Będą to usługi, które zastąpią dotychczasową papierową formę wniosków formą elektroniczną i będą dotyczyły wniosku: o zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego; rolniczego handlu detalicznego (RHD); zgłoszenia do KRUS umów dzierżawy; wniosku o wypłatę zawieszonej części emerytury (renty); zgłaszanie umów cywilnoprawnych; wniosku o dopłatę do materiału siewnego; wpisu do Rejestru Podmiotów Nadzorowanych oraz systemu obsługi producentów ekologicznych.

PAP: E-usługi mogą rozwijać się, gdy jest powszechny dostęp do internnetu. Czy nie obawia się Pan, że rolnicy mogą mieć kłopoty z korzystaniem z sieci?

G.P.: Za cyfryzację i za zapewnienie dostępu do internetu szerokopasmowego dla wszystkich mieszkańców, w tym z obszarów wiejskich, tj. także dla rolników, odpowiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Stopień pokrycia siecią szerokopasmową wskazuje na wciąż bardzo duże potrzeby inwestycyjne szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie 20 proc. gospodarstw domowych nadal nie posiada dostępu do takiego internetu. Zabiegamy o to, aby dostęp do szerokopasmowego internetu na obszarach wiejskich był coraz bardziej powszechny. Dlatego w ramach Krajowego Planu Odbudowy zaplanowano inwestycje w zakresie jego rozbudowy. Na program pod nazwą "Telekomunikacja" budżet wynosi 1,4 mld euro, a jego głównym celem jest likwidacja tzw. białych plam.

To nie jedyny instrument na realizację takich inwestycji. Dodatkowe środki na ten cel planuje się przeznaczyć w ramach Polityki Spójności. Tym samym, dzięki różnym programom na rzecz rozwoju internetu szerokopasmowego, do końca 2025 r. chcemy zrealizować cel, który zakłada, że wszystkie gospodarstwa domowe, także te na wsi, będą mogły korzystać z szybkiego interentu o dużej przepustowości.