5 marca 2021 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Do tegorocznego konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku. Zgłoszenia można kierować do CDR w Brwinowie albo do właściwych miejscowo ODR-ów.

W Konkursie obowiązują następujące kryteria oceny:

1)           osiągnięte efekty działalności;

2)           innowacyjność zrealizowanego przedsięwzięcia (ocena skuteczności wdrożenia);

3)           zasięg działalności (podpisywanie umów na dostawę surowca, zasięg sprzedaży, wykorzystywanie lokalnych zasobów czynników produkcji, współpraca ze środowiskiem lokalnym);

4)           dbałość o ochronę środowiska naturalnego, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;

5)           źródła finansowania działalności, w tym ze środków Unii Europejskiej (PROW i inne);

6)           okres funkcjonowania podmiotu;

7)           zatrudnienie ogółem na dzień zgłoszenia, w tym powstałe w wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia;

8)           wyposażenie zakładu pracy (techniczne, socjalne);

9)           posiadane certyfikaty, nagrody, wyróżnienia;

10)        sposób kierowania firmą;

11)        perspektywy na przyszłość (plany właścicieli na przyszłość).

Regulamin w załączniku.