To właśnie od rolników pochodzi najwięcej ofert pracy, głównie przy zbiorze warzyw oraz owoców. Polacy niechętnie korzystają z sezonowych ofert pracy. Ponadto pracownicy zza wschodniej granicy są znacznie tańsi od rodzimych zatrudnianych - czytamy w dzienniku.

Cudzoziemiec (osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego), aby pracować legalnie w Polsce musi uzyskać zezwolenie na pracę (o ile jest to wymagane). Wykonywanie pracy niekoniecznie musi mieć formę umowy o pracę, mogą to być także inne umowy przewidziane przez kodeks cywilny (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło), a także świadczenie usług na zasadzie delegacji (powyżej 30 dni w roku) oraz pełnienie funkcji w zarządzie podmiotów gospodarczych.

Z obowiązku posiadania zezwolenia zwolnieni są:  

 

a. obywatele państw EOG i Szwajcarii oraz  członkowie ich rodzin;

b. osoby posiadające zezwolenie na osiedlenie się;

c. osoby posiadające zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE w RP;

d. osoby posiadające status rezydenta długoterminowego WE w innym państwie UE, które uzyskują zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku m.in. z zamiarem pracy / działalności gospodarczej;

e. uchodźcy, osoby korzystające z ochrony czasowej lub posiadające zgodę na pobyt tolerowany;

f. osoby zwolnione na podstawie odrębnych przepisów (Rozporządzenia MPiPS z 2. 02. 2009 r. w sprawie  wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę oraz Decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia EWG – Turcja z dnia 19 września 1980 r. ) m.in.:

  1. Nauczyciele języków obcych w placówkach systemu oświaty
  2. Obywatele Turcji, po trzech latach legalnego zatrudnienia w Polsce, w tym samym zawodzie i pod warunkiem zarejestrowania oferty pracy przez służby zatrudnienia, lub po czterech latach pracy w Polsce – bez żadnych ograniczeń.
  3. Absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych
  4. Uczestnicy wymian kulturalno-edukacyjnych
  5. Obywatele państw graniczących z Polską oraz państw z którymi RP współpracuje  w zakresie migracji zarobkowych posiadający oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowane w PUP – do 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy;
  6. Obywatel państwa które zawarło umowę o swobodnym przepływie osób z WE.