Cła eksportowe na zboża zostaną nadal utrzymane (przy czym nie podano czy będą one obowiązywać do końca 2011 r. czy też zostaną wydłużone do końca czerwca 2012 r.) z ewentualną możliwością korekty ich stawek. W zamian przywrócona ma zostać natomiast możliwość ubiegania się przez eksporterów zbóż o zwrot nadpłaconego podatku VAT (aktualnie możliwość taka jest tymczasowo zniesiona w odniesieniu do eksportu zbóż). 

Tymczasowe cła eksportowe na pszenicę, mieszankę pszenicy i żyta (meslin), orkisz, jęczmień oraz kukurydzę wprowadzone zostały na Ukrainie w dniu 1 lipca 2011 r. i obowiązywać mają do 31 grudnia 2011 r. 

Pod koniec sierpnia 2011 r. Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy - ze względu na zmniejszenie się poziomu eksportu zbóż z Ukrainy oraz zagrożenie utraty przez czołowych ukraińskich eksporterów zbóż swoich pozycji na rynkach światowych - wystąpiło z inicjatywą zniesienia ceł na eksport zbóż z Ukrainy. Stosowny projekt nowelizacji obowiązującego prawa celnego został przekazany przez w/w resort do rozpatrzenia przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy oraz Ministerstwo Finansów Ukrainy. 

Propozycja ta spotkała się jednak z negatywnym stanowiskiem innych organów administracji ukraińskiej i Premiera Ukrainy M. Azarowa, którzy wskazywali na brak możliwości zniesienia tych ceł w związku z zobowiązaniami wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Proponuje się również wydłużyć stosowanie tych ceł do końca roku marketingowego 2011/2012, tj. do końca czerwca 2012 r., a nawet rozszerzyć ich stosowanie na inne towary rolno-spożywcze.

Informacje na temat aktualnie obowiązujących ograniczeń taryfowych i pozataryfowych w obrocie handlowym z Ukrainą, w tym na temat ceł eksportowych, znaleźć można w opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie w zakładce „Przewodnik po rynku / Prawo celne".