Atuty swobodnego wejścia na rynki, które umożliwia członkostwo w Światowej Organizacji Handlu (WTO), w większej mierze dotyczą produktów z cenową konkurencją (surowce i produkty znormalizowane), a w mniejszym stopniu wyrobów wysokiej technologii. Jeżeli więc Ukraina będzie polegać wyłącznie na liberalizacji handlowej, pozostanie jeszcze przez dłuższy czas w strefie eksportu nisko technologicznych produktów.

Dążyli i nie zdążyli

Ukraińska Konfederacja Rolna wspólnie z przedstawicielami organizacji międzynarodowych zorganizowała w Kijowie konferencję: „Biznes rolny Ukrainy oraz WTO: nowe możliwości i nowe zagrożenia”. Wygłoszono podczas niej kilka niepokojących referatów. Lidia Karpienko, przewodnicząca Związku Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy, oświadczyła, że „na dzień dzisiejszy ukraińska branża mleczarska nie jest jeszcze przygotowana do WTO”. Głównym problemem tej branży okazuje się niska jakość mleka, które nie spełnia prawie żadnych międzynarodowych wymogów.

Czarne scenariusze przedstawił dyrektor generalny stowarzyszenia „Ukrcukor” Mykoła Jaremczuk. Uważa on, że ustalenie kwoty na przywóz 260 tys. ton cukru surowego z cłem 300 euro za tonę, którą Ukraina wprowadzi w ramach wstąpienia do WTO, spowoduje zamknięcie minimum 20 cukrowni.

Prawdopodobnie to, że Ukraina wstępuje do WTO oraz że do tego wydarzenia warto się przygotować, zrozumieli w porę tylko przedsiębiorcy przemysłu tłuszczowego i cukierniczego. Według słów Stiepana Kapszuka, prezesa stowarzyszenia „Ukrolijaprom”, przemysł tłuszczowy jest gotowy do wejścia Ukrainy do WTO. Także z wypowiedzi Jurija Kożanowa, wicedyrektora generalnego stowarzyszenia „Ukrkonditier”, można dowiedzieć się, że członkostwo w WTO będzie korzystne dla przemysłu cukierniczego. Według niego „przemysł cukierniczy jest najbardziej technologicznie rozwiniętą branżą w ukraińskim przemyśle spożywczym. Czołowe przedsiębiorstwa tej branży zainwestowały ogromne środki w wyposażenie i zakup nowoczesnych technologii. Natomiast stosunkowo niewielkie, przeważnie regionalne przedsiębiorstwa, są w gorszej sytuacji z powodu niezmodernizowania wyposażenia i ograniczonych rynków zbytu. Ale tacy producenci nie mają istotnego wpływu na sytuację całej branży”.

Aleksiej Gawriłow, przewodniczący Rady Nadzorczej firmy Ramburs, która jest jednym z największych eksporterów produktów rolnych, uważa, że większość ukraińskich producentów z branży mięsnej potrzebuje od 4 do 5 lat, aby dostosować się do warunków WTO. W pierwszych latach członkostwa następstwa dla branży mięsnej będą bardzo negatywne, „ponieważ problemy w rolnictwie i system ochronny ukraińskich producentów rolnych nie zostały korzystnie dla nich uzgodnione z Grupą Roboczą ds. wstąpienia Ukrainy do WTO”.

Warunki dla Ukrainy

W czasie negocjacji o przystąpieniu Ukrainy do WTO ustalono wiele warunków dotyczących rolnictwa. Ukraina nie będzie mogła zakazać importu mięsa, jeżeli okaże się to sprzeczne z normami WTO. Standardy w handlu daną produkcją będą musiały być przejrzyste i naukowo uzasadnione. Cła eksportowe na ziarna słonecznika, skórę zwierząt i bydło będą musiały być zmniejszone. Także ograniczenia w eksporcie zbóż będą musiały być zniesione. Nie będzie można zablokować importu produkcji mięsnej zawierającej hormony wzrostu. Nie będzie możliwe dofinansowywanie eksportu w branży rolniczej. Pomoc finansowa dla rolników mająca wpływ na handel będzie musiała zostać ograniczona do kwoty 613 mln dolarów. Wreszcie powinna być ustalona kwota taryfowa na cukier surowy w wysokości 260 tys. ton corocznie i powiększanie jej do 267 tys. ton do 2010 r.

Oceniając skutki wstąpienia Ukrainy do WTO, analitycy z Centrum Analitycznego przy ONZ doszli do wniosku, że mięso wołowe, którego udział w całkowitej produkcji mięsa na Ukrainie wynosi 40 proc., jest produktem konkurencyjnym w porównaniu z mięsem zagranicznym. Przed wstąpieniem Ukrainy do WTO ceny ukraińskiej wołowiny były niskie, często nawet poniżej ceny mięsa na granicy. Dlatego wołowina będzie konkurencyjna w porównaniu z mięsem zagranicznym. Trzeba zauważyć, że w ogólnej ilości eksportu mięsa z Ukrainy największą część zajmuje właśnie wołowina – 80 proc.

W przypadku wieprzowiny koniunktura na rynku wewnętrznym jest najbardziej niestała w porównaniu z innymi rodzajami mięsa. Krajowe ceny wieprzowiny w ciągu kilku lat ulegały zmianom: raz były wyższe od cen zewnętrznych (na granicy), a innym razem – niższe. Taka sytuacja spowodowana jest tym, że 65 proc. krajowego pogłowia świń jest w gospodarstwach indywidualnych, a to zwiększa koszty własne i powoduje niską wydajność hodowli zwierząt w porównaniu z większymi gospodarstwami, specjalizującymi się w hodowli świń. Przy tym analitycy z Centrum przy ONZ zaznaczają, że dochody producentów wieprzowiny nie obniżą się w sposób znaczący w sytuacji, kiedy mrożona wieprzowina z importu będzie dostarczana dla przeróbki, a wieprzowina z gospodarstw indywidualnych sprzedawana w postaci świeżej na miejskich targowiskach, a duża jej część zostanie przeznaczona na samozaopatrzenie w gospodarstwach rolnych.

Ekspert ds. rolnictwa z Centrum im. Razumkowa, Władimir Żmuckij, przestrzega: „Oczywiście, ryzyko jest w tym, że na nasz rynek będzie dostarczana importowana produkcja rolna po niskich cenach, jak również w tym, że nie wszystkie krajowe produkty rolne odpowiadają standardom międzynarodowym”. Według niego najkorzystniejszym efektem wstąpienia Ukrainy do WTO stanie się bardziej swobodny handel tego kraju na światowym rynku zboża, ponieważ będą usunięte istniejące obecnie bariery. Władimir Żmuckij mówi, że Ukraina weszła do szóstki największych producentów i sprzedawców zboża na świecie. I właśnie na tym rynku zyska określone korzyści i przywileje. Będzie mogła handlować produktami rolnymi bez jakichkolwiek sztucznie stworzonych barier.

Plusy i minusy

Natychmiast po podpisaniu protokołu o przyjęciu Ukrainy do WTO Siergiej Tieriochin, przewodniczący Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. polityki podatkowej i celnej, oświadczył, że Ukraina dołączy do współpracy z Grupą roboczą ds. wstąpienia Rosji do WTO. „Po pierwsze, interesuje nas zniesienie rosyjskich kwot na ukraiński eksport: cukier, spirytus, rury o dużej średnicy. Zniesienie kwot jest zaplanowane na 2011 r., ale nam to nie odpowiada. Po drugie, będziemy domagać się zniesienia ceł eksportowych rosyjskiej ropy naftowej, ponieważ dostrzegamy w tym mechanizm dofinansowywania rosyjskich konsumentów” – powiedział dziennikarzom S. Tieriochin.

Dążenie Ukrainy do wstąpienia do WTO przed Rosją było tak oczywiste, że zmusza do zastanowienia się nad rzeczywistą ceną i możliwymi następstwami takiego pośpiechu dla gospodarki Ukrainy. Pospieszne zakończenie negocjacji Ukrainy z USA i UE wymagało dużych ustępstw ze strony Ukrainy, a to z kolei stworzyło poważne problemy w niektórych branżach gospodarki, a szczególnie w rolnictwie. Przeciętna taryfa importowa na produkcję rolną, którą zaakceptował Kijów, wynosi 10,66 proc., podczas gdy w Rosji 18,5 proc. (taryfa na artykuły przemysłowe na Ukrainie – 4,95 proc., a w Rosji – 7,5 proc.) Te rozbieżności faktycznie czynią niemożliwym udział Ukrainy we Wspólnej Strefie Ekonomicznej wraz z Rosją, Kazachstanem i Białorusią, co gorzej, niemożliwy będzie nawet minimalistyczny wariant udziału Ukrainy w strefie swobodnego handlu z tymi krajami. W Ministerstwie Gospodarki Rosji już teraz dyskutuje się na temat ochrony celnej przed towarami z Ukrainy – zarówno reeksportowymi, jak i towarami ukraińskiej produkcji.

Do listy negatywnych następstw dla produkcji rolnej i rolnego rynku Ukrainy trzeba dołączyć jeszcze niezdolność małych producentów krajowych (obecnie dostarczają 60 proc. produkcji rolnej) do konkurencji z dużymi firmami zagranicznymi, które wejdą na ukraiński rynek i usuną z niego producentów krajowych. Niezgodność produkcji krajowej z międzynarodowymi standardami sanitarnymi i fitosanitarnymi oraz wysokie koszty wprowadzenia tych standardów (zobowiązanie zostało przyjęte w ramach porozumienia z USA) mogą stać się poważną przeszkodą dla rozwoju branży rolniczej i rozszerzenia eksportu produkcji rolnej.

Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko obiecuje, że producenci branży rolniczej nie ucierpią z powodu wstąpienia Ukrainy do WTO. Okres przejściowy dla ukraińskiej gospodarki wynosi 5 lat, dlatego wszyscy rolnicy powinni dostosować się i stać się uczestnikami światowego rynku – zaznaczył prezydent. Jednocześnie spodziewa się, że do gospodarki Ukrainy, w związku z jej wstąpieniem do WTO, wpłyną inwestycje zagraniczne o wartości do 5 miliardów dolarów rocznie, a wzrost eksportu wyniesie 10–15 proc. rocznie.

Spośród byłych republik radzieckich jako pierwsza do WTO wstąpiła Kirgizja w 1998 r.Wstąpienie do WTO powinno było sprzyjać gospodarczemu rozwojowi kraju. Kirgizja pozwoliła na wejście na swój rynek towarów z importu, lecz nie miała własnych konkurencyjnych towarów eksportowych. Ucierpiało na tym rolnictwo, ponieważ zgodnie z żądaniami WTO zostały zniesione dotacje do eksportu kirgiskiej produkcji rolnej i zniesiono kwoty na towary rolne z importu. Dzisiaj Kirgizja ma najniższe wskaźniki gospodarcze wśród krajów byłego ZSRR, a inwestycje, których się spodziewano, do kraju nie wpłynęły.

Chociaż minister rolnictwa Ukrainy Jurij Mielnik zapewnia, że po wejściu Ukrainy do WTO wielkość państwowej pomocy dla przemysłu rolnego nie zmaleje (609 mln dolarów i 5 proc. od wartości ogólnej produkcji rolnej), większość ekspertów uważa, że ostatecznie rolnictwo ucierpi z tego powodu. A to grozi znacznym pogorszeniem się społeczno-gospodarczej sytuacji w kraju, ponieważ przemysł ten dostarcza 30 proc. PKB, a w rolnictwie pracuje 30 proc. ludności Ukrainy.

Pozostaje przytoczyć słowa nowego premiera Ukrainy Julii Tymoszenko, która w wywiadzie dla telewizji Euronews na pytanie, co czeka ukraińskich rolników po wstąpieniu do WTO i czy wytrzymają oni konkurencję, dała taką odpowiedź: „Biznes, który pracuje poza strefą konkurencji, jest słaby i nieżywotny. I dlatego konkurencja, taka prawdziwa konkurencja, tylko wzmocni środowisko biznesowe każdego kraju. Chciałabym, by przedsiębiorcy na Ukrainie byli silni, nowocześni, konkurencyjni, a wstąpienie Ukrainy do WTO daje im taką szansę”.

Konkurencyjność Ukrainy

Wejście Ukrainy do WTO może zaostrzyć wiele wewnętrznych problemów w jej gospodarce, które są niewidoczne obecnie, ponieważ państwo wspiera niektóre branże przemysłowe. Jednym z najbardziej negatywnych czynników, którego działanie wzmocni się po wstąpieniu Ukrainy do WTO, jest nieprzygotowanie się większości ukraińskich przedsiębiorców do twardej konkurencji międzynarodowej. Według kryteriów międzynarodowych, Ukraina ma dzisiaj niski potencjał konkurencyjności. Dlatego wielu przedsiębiorców ukraińskich obawia się, że nie będą w stanie wygrać walki z konkurencją państw-członków WTO.

Źródło: "Farmer" 07/2008