Minister polityki rolnej Ukrainy Jurij Melnik zgodził się z zapisami protokołu przyjętego przez służby weterynaryjne obu państw w dniu 3 lutego br.

Wicepremier Andrzej Lepper wyraził nadzieję, że w krótkim czasie granica ukraińska będzie otwarta na wwóz mięsa z polskich zakładów, które zostały wcześniej sprawdzone przez ukraińskie inspekcje weterynaryjne.

Protokół ze spotkania wspólnej grupy roboczej służb weterynaryjnych Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy jest efektem prac, które były prowadzone w Warszawie, w dniach 31 stycznia - 3 lutego br.

W dokumencie tym ustalono m.in., że:

  • Strona polska będzie przekazywać Departamentowi Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy informacje o numerach weterynaryjnych świadectw zdrowia przydzielanych poszczególnym województwom, które mają być używane przy eksporcie mięsa i produktów mięsnych na Ukrainę.
  • Strona polska będzie przekazywać stronie ukraińskiej informacje o wysyłkach mięsa i produktów mięsnych z Polski w formie elektronicznej, według Załącznika do niniejszego protokołu. Strona ukraińska zobowiązuje się do przekazania stronie polskiej adresów poczty elektronicznej na które będą wysyłane powiadomienia oraz do uaktualniania tych adresów.
  • Strona ukraińska będzie przekazywać stronie polskiej aktualne listy krajów i produktów, których wwóz na terytorium Ukrainy jest zabroniony.
  • Strona polska będzie informować Departament Medycyny Weterynaryjnej Ukrainy o przybyciu z krajów trzecich do polskich portów mięsa i produktów mięsnych przeznaczonych na wwóz do Ukrainy. Strona polska będzie informować o kraju eksportera, rodzaju produktów, ilości produktów, zakładzie produkcyjnym i osobie odpowiedzialnej za przesyłkę.
  • Strona polska zobowiązuje się, iż przesyłki mięsa i produktów mięsnych przeznaczone na eksport na Ukrainę, z zakładów znajdujących się na terytorium Polski, zatwierdzonych przez stronę ukraińską, zaopatrywane będą w miejscu załadunku w plombę nakładaną przez urzędowego lekarza weterynarii. Każdorazowa zmiana plomby odnotowana będzie w weterynaryjnym świadectwie zdrowia podpisem i pieczęcią urzędowego lekarza weterynarii lub funkcjonariusza służby celnej.
  • Strona polska będzie corocznie przekazywać stronie ukraińskiej krajowy program badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych i leków w produktach pochodzenia zwierzęcego wraz z wynikami za rok poprzedni.
  • Strona ukraińska będzie przekazywać stronie polskiej przepisy dotyczące wwozu na terytorium Ukrainy nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi surowego mięsa przeznaczonego do produkcji karm dla zwierząt domowych.
  • Strona ukraińska odnotowała, że uwagi, które były stwierdzone podczas audytu polskiej służby weterynaryjnej oraz inspekcji polskich zakładów mięsnych zostały usunięte.

 
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi