Spółka jest jednym z największych, zintegrowanych pionowo grup rolniczych w rejonie Dniepropietrowska, działającą w niemal wszystkich segmentach rynku rolniczego, w tym w sektorze produkcji, magazynowania, przetwarzania i sprzedaży produktów rolnych.

- Nasz cel strategiczny pozostaje niezmieniony: chcemy zbudować czołowy zintegrowany pionowo, zdywersyfikowany holding rolny na Ukrainie, dbając jednocześnie o zrównoważony rozwój i rentowność, z korzyścią dla społeczeństwa i dla naszych akcjonariuszy. W 2012 r. zwiększyliśmy powierzchnię gruntów ornych o 31 tys. ha, a cały bank ziemi do 92 tys. ha. Zasialiśmy 1,6 raza więcej zbóż ozimych niż w poprzednim roku. Kontynuowana jest też przebudowa centrum rozpłodowego trzody chlewnej. Te osiągnięcia wypracowaliśmy w 2012 roku wbrew wielu trudnościom, związanym głównie z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które negatywnie wpłynęły na nasze wyniki finansowe. Wciąż jesteśmy przekonani, że perspektywy branży i rynku pozostają atrakcyjne i obiecujące. Mamy nadzieję, że w roku 2013 uzyskamy korzyści z inwestycji, których dokonaliśmy w 2011 i 2012 r. - powiedział Sergiej Kasjanow, przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro S.A.

W 2012 r. Grupa kontynuowała realizację strategii rozwoju ogłoszonej podczas IPO. W 2012 r. KSG Agro SA powiększyła pozostający pod jej kontrolą bank ziemi do 92 tys. hektarów (wzrost o 50 proc.). Od czasu IPO, Grupa zwiększyła pojemność magazynów ziarna z ok. 60 tys. ton do ok. 120 tys. ton i powiększyła park maszyn z 584 do 1.211 jednostek. Grupa nabyła także aktywa pozwalające jej na dzienną produkcję 365 ton mąki, 200 ton paszy dla zwierząt i 70 ton kaszy. Grupa zakupiła także zakłady przetwarzające rocznie 14.400 ton ziaren słonecznika i wytłaczające ok. 5.760 ton oleju rocznie.

Przychody Spółki ze sprzedaży produktów gotowych wzrosły rok do roku o 6 proc., co wynikało głównie z postępującej integracji pionowej. Spółka największą część swoich przychodów, tj. 34 proc. w 2012 r. i 57 proc. w 2011 r., uzyskuje ze sprzedaży ziaren słonecznika. Przychody ze sprzedaży ziarna słonecznika spadły o 36 proc., z 19.700 tys. USD w 2011 r. do 12.600 tys. USD w 2012 r. Wynik ten odzwierciedla o 13 proc. wyższą średnią cenę uzyskaną za tonę ziarna, przy znacznie niższym wolumenie sprzedaży, wynikającym ze złych warunków atmosferycznych w grudniu 2012, które były niekorzystne dla transportu ziarna i które nie pozwoliły Spółce osiągnąć zaplanowanej wielkości wysyłki ziaren słonecznika. Przychody ze sprzedaży pszenicy wzrosły o 155 proc. z 2.900 tys. USD w 2011 r. do 7.400 tys. USD w 2012 r., co wynikało zarówno ze znacznego wzrostu wielkości sprzedaży, jak i średniej ceny sprzedaży.

Grupa planuje skupić swoje wysiłki na zwiększaniu wydajności operacyjnej poprzez odpowiednią rotację upraw, wykorzystanie nowoczesnego sprzętu rolniczego i technologii oraz obniżanie kosztów ogólnych. Dodatkowo, Spółka kontynuuje realizację planu powiększenia banku ziemi do 200 tys. hektarów w ciągu następnych trzech lat.