Pakiet antyinflacyjny w minionym tygodniu ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Jego częścią jest projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, który zakłada m.in. czasową obniżkę akcyzy na paliwa silnikowe - oraz wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe i obniżenie stawki akcyzy na energię elektryczną.

Zgodnie z zapowiedziami na pięć miesięcy (20 grudnia 2021-20 maja 2022 r.) wysokość akcyzy na paliwa ma zostać obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE.

W projekcie proponuje się także wprowadzenie czasowego wyłączenia - od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku - z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej paliw. Chodzi o wyłączenie benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych.

Poza tym, według projektu, do dnia 31 maja 2022 r. sprzedawcy dokonujący sprzedaży paliw silnikowych będą mieli obowiązek zamieszczania przy kasie rejestrującej informacji o obniżeniu akcyzy na paliwa silnikowe i niepodleganiu sprzedaży paliw silnikowych podatkowi od sprzedaży detalicznej.

Ponadto - zgodnie z zapowiedziami - gospodarstwa domowe zostaną zwolnione z akcyzy na energię elektryczną, a dla pozostałych odbiorców akcyza ma zostać obniżona do minimum UE.

Rząd ma zająć się także projektem zmieniającym kilka ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Chodzi m.in. o nowelizacje: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu karnego, Prawa bankowego i ustawy o kredycie konsumenckim.

Resort sprawiedliwości zaznacza, że głównym założeniem odnoszącym się do kwestii antylichwiarskich jest "określenie maksymalnych kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych oraz obniżenie tych kosztów". Zgodnie z projektem pozaodsetkowe koszty według zapisu Kodeksu cywilnego w całym okresie spłaty pożyczki nie będą mogły być wyższe aniżeli 25 proc. całkowitej kwoty danej pożyczki. Z kolei w przepisach o kredycie konsumenckim przewidziano obniżenie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu w całym okresie kredytowania z obecnych 100 proc. kwoty kredytu - do wysokości 45 proc. tej kwoty.

Ponadto - jak wskazało MS - "projekt ma na celu przeciwdziałanie negatywnemu zjawisku tzw. rolowania kredytu" - chodzi o sytuacje, gdy składa się konsumentowi, który już zaciągnął kredyt, ofertę kolejnego kredytu, co w rezultacie "prowadzi do tego, że klient wpada w spiralę długów".

Ministrowie mają też się zająć projektem ustawy o dokumentach paszportowych, którego celem jest powołanie nowego rejestru paszportowego. Ma on m.in. umożliwić szybszy obieg informacji i dostęp do aktualnych danych wszystkim organom paszportowym. Zakładane jest też odstąpienie od papierowej wersji wniosku o wydanie dokumentu paszportowego na rzecz elektronicznego, który będzie generowany przez urzędnika paszportowego w aplikacji, na podstawie danych podanych przez obywatela i zgromadzonych w dostępnych rejestrach państwowych.

Projektowane są też m.in. zmiany jeśli chodzi o katalog osób uprawnionych do obniżonej opłaty paszportowej. Wpisani zostaną do niego ci, którzy na podstawie przepisów szczególnych pobierają zasiłki i świadczenia z tytułu opieki nad osobami niepełnosprawnymi i z tego względu musiały zrezygnować z aktywności zawodowej. Ulgi otrzymają także osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych po 1956 r.

Rada Ministrów omówi ponadto projekt zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, który przewiduje m.in. rezygnację z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu przez ośrodek pomocy społecznej do uczestnictwa w Centrach Integracji Społecznej (CIS). Ponadto świadczenie integracyjne ma być podwyższone do 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa w zajęciach CIS, włącznie z okresem próbnym. W projekcie uelastyczniono również czas uczestnictwa w CIS.