Ustawa o ustroju rolnym, którą firmuje PSL, wzbudza wiele kontrowersji. Wątpliwości co do zaproponowanych rozwiązań mieli także senatorowie, którzy dali temu wyraz w ponad 4-godzinnej dyskusji na plenarnym posiedzeniu Senatu. Zapowiedzieli wówczas zgłoszenie poprawek.

Rozpatrzyła je senacka komisja rolnictwa, która rekomendowała przyjęcie większości z nich. Nie poparła zaś wniosku o przegłosowanie jej bez poprawek - poinformował sprawozdawca komisji Jerzy Chróścikowski. Jak mówił, "spór dotyczył poprawki 26 i 29". Zdaniem senatora, zaakceptowanie poprawki 29 "generalnie zmienia zasadę, która została uzgodniona ze stroną społeczną i premier Ewą Kopacz, ta poprawka +rozwala+ cały układ zabezpieczenia ziemi przed spekulacją". Obie zostały przegłosowane przez Senat.

Poprawka 26 przywraca prawo pierwokupu byłym właścicielom gruntów, którzy utracili nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Poprawka 29 skreśla przepis nakładający ograniczenia w dysponowaniu kupioną nieruchomością

W sumie Senat przegłosował 26 poprawek. Wśród nich znalazła się też poprawka, która daje prawo pierwokupu ziemi także osobom prawnym.

Za ustawą głosowało 82 posłów, 80 było za, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Prace nad poselskim projektem ustawy trwały długo. Projekt wpłynął do Sejmu w lipcu 2014 r., pierwsze czytanie odbyło się w marcu br., skierowano go do prac w podkomisji, następnie procedowanie projektu wstrzymano, gdyż nie było stanowiska rządu. Posłowie i strona rządowa wnieśli liczne poprawki. Ostatecznie Sejm uchwalił ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego 25 czerwca br.

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie dotyczą: ograniczenia podziału gospodarstw rolnych, wprowadzenia rejestru nieruchomości rolnych, wprowadzenia pośrednictwa Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) przy sprzedaży nieruchomości rolnej albo jej części, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.

Intencją autorów projektu było przeciwdziałanie wykupowi polskiej ziemi przez cudzoziemców. Po 1 maja 2016 r. zgodnie z europejskim prawem, cudzoziemcy będą mogli nabyć polską ziemię bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na jej zakup. Uchwalona ustawa utrudnia obrót ziemią rolniczą także dla polskich rolników.

Ustawa przewiduje powierzenie Agencji Nieruchomości Rolnych większej niż dotychczas roli w zakresie gospodarki ziemią. Przewiduje też, że realizacja tych zadań wymagać będzie współpracy z samorządami rolniczymi.

W celu przeciwdziałania nadmiernej koncentracji ziemi projekt określa maksymalną powierzchnię rodzinnego gospodarstwa rolnego. Nabywana nieruchomość wraz z gruntami dzierżawionymi lub z innych tytułów posiadanymi przez nabywcę tak jak dotychczas nie będzie mogła być większa niż 300 ha. Ma to ograniczyć tworzenie gospodarstw wielkoobszarowych.

Nowe przepisy mają na celu przeciwdziałanie rozdrabnianiu gospodarstw rolnych. Możliwość sprzedaży, zamiany czy darowizny nieruchomości rolnej byłaby ograniczona.

Nowa ustawa ma zastąpić ustawę z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Ma wejść ona w życie od 1 stycznia 2016 r.

Teraz ustawa wróci do Sejmu, gdzie posłowie będą rozpatrywali poprawki Senatu.