Gospodarzem spotkania był minister rolnictwa Grzegorz Puda. Była to druga konferencja na szczeblu ministrów rolnictwa w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Spotkanie odbyło się w formacie poszerzonym o kraje regionu, tj. Bułgarię, Chorwację, Rumunię i Słowenię (GV4+4).

Puda, prezentując stanowisko naszego kraju, podkreślił, że podstawowym zadaniem rolnictwa jest produkcja żywności i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli. Zdaniem ministra UE powinna mieć istotny wkład w globalne bezpieczeństwo żywnościowe. Tym samym, w dalszych pracach na forum Unii i krajowym, należy zapewnić, aby zaproponowana transformacja systemu żywnościowego nie ograniczyła produkcji rolnej w UE i nie osłabiła konkurencyjności unijnego sektora rolnego.

"Ciężar realizacji ambitnych celów Strategii <Od pola do stołu> musi być równomiernie rozłożony na wszystkie ogniwa łańcucha, a odpowiedzialność nie może obciążać tylko producentów rolnych, w szczególności tych drobnych i średnich" - zaznaczył cytowany w komunikacie resortu minister Puda.

Minister uważa, że kluczowe znaczenie ma stworzenie takich mechanizmów wsparcia, które umożliwią gospodarstwom rolnym pełne wykorzystanie ich potencjału w zakresie przejścia na zrównoważone systemy żywnościowe.

W konkluzjach rozmów na ten temat ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej (Republiki Czeskiej, Węgier, Polski i Słowacji) oraz Bułgarii, Chorwacji i Rumunii przyjęli "Wspólną deklarację w sprawie szans i wyzwań dla gospodarstw rolnych w świetle strategii <Od pola do stołu>". Dokument podsumowuje wspólne postulaty naszego regionu w tym zakresie i zostanie przekazany przez polską prezydencję GV4 do Komisji Europejskiej, tak by w dalszych pracach mogła ona uwzględnić to stanowisko.

Drugim tematem rozmów były Plany Strategiczne Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Ministrowie wymienili się doświadczeniami na temat krajowych przygotowań oraz sposobu odniesienia się poszczególnych państw do rekomendacji KE.

Puda wyjaśnił, że Polska traktuje rekomendacje Komisji jako kierunek, w jakim trzeba zmierzać, chcąc realizować cele Zielonego Ładu. Polska oczekuje, że KE, oceniając ostateczną wersję naszego planu, będzie brała pod uwagę wyłącznie wymogi i cele określone w przepisach prawa.

- Nasze podejście do realizacji Zielonego Ładu zakłada wdrożenie interwencji I i II filaru, które odpowiadają na potrzeby związane z ograniczeniem stosowania nawozów i pestycydów, antybiotyków, a także transformację rolnictwa w kierunku gospodarki cyfrowej. Z jednej strony będą to instrumenty zachęcające do stosowania praktyk rolniczych poprawiających stan gleb, wód i powietrza, ograniczających zużycie wody. Z drugiej strony będzie to wsparcie inwestycyjne umożliwiające modernizowanie gospodarstw i stosowanie precyzyjnych technologii - poinformował minister Puda.

Ministrowie dyskutowali też na temat działań prowadzących do zwiększenia organizacji sektora rolnego państw GV4+4. Stwierdzono, że konieczna jest współpraca rolników i tworzenie wspólnych struktur gospodarczych, między innymi w postaci grup lub organizacji producentów zdolnych sięgać po korzyści związane z ekonomią skali.

Szefowie resortów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej omówili stan prac i możliwe kierunki rozwoju Inicjatywy BIOEAST, utworzonej w 2016 roku w celu ukształtowania i rozwoju współpracy makroregionalnej w obszarze badań i innowacji na rzecz rolnictwa i biogospodarki pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej.

Szóste w historii roczne przewodnictwo Polski w Grupie Wyszehradzkiej zakończy się 30 czerwca 2021 roku. 1 lipca br. prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej obejmą Węgry.