Z obrad Kongresu wyciągnięto następujące wnioski dotyczące aspektów i głównych kierunków badań z zakresu globalnej problematyki rzepakowej:

1. Rzepak staje się rośliną wywierającą coraz większy wpływ na kształt światowego rynku roślin oleistych, przy zachowaniu potencjału dalszego wzrostu jego produkcji.

2. Istnieje bardzo duże zainteresowanie rzepakiem ze strony naukowców i producentów z Azji, w tym głównie z Chin, Indii oraz Korei Południowej.

3. Można zanotować wzrastające zainteresowanie uprawą rzepaku w Australii i w Argentynie, w której uwzględnia się możliwość zmniejszenia uprawy soi na rzecz rzepaku.

4. Zainteresowanie nauki problematyką dotyczącą odmian „000" wzrasta, przy jednoczesnym nasileniu prac badawczych nad możliwościami zwiększenia znaczenia pasz rzepakowych w produkcji zwierzęcej.

5. Znaczenie problematyki fitopatologicznej w uprawie rzepaku znacznie wzrosło w stosunku do dotychczas dominującej problematyki entomologicznej i herbologicznej.

Część roboczą Kongresu rozpoczął Thomas Mielke, dyrektor Global Oil World, wygłaszając inauguracyjny wykład pt. „Gwałtownie wzrastająca w przyszłych latach światowa zależność od zaspokajania popytu na rzepak i olej rzepakowy przeznaczony na cele spożywcze i paliwowe". W wykładzie podkreślił obserwowany w ostatnim czasie rozwój rynku rzepaku i oleju rzepakowego, szczególnie w zakresie produkcji, spożycia oraz cen w Europie i na świecie. Dużą rolę w tym procesie odegrało zwiększenie znaczenia produkcji biodiesla. W 2010 r. na jego produkcję zużyto 7 mln t oleju rzepakowego, co stanowiło 70 proc. całkowitego zużycia tego oleju w Unii Europejskiej.

Zdaniem T. Mielke, rzepak i kanola nabierają coraz większego znaczenia względem innych roślin oleistych, dzięki wyższej zawartości oleju w nasionach, wyższym plonom oraz atrakcyjnym cenom, a więc zyskom, jakie można uzyskać z ha.

W trakcie wykładu dyrektor podkreślił także konieczność dążenia do maksymalizacji plonów rzepaku, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia stosowania w tym procesie odmian mieszańcowych.

W Kongresie uczestniczyło ponad 900 osób, naukowców i praktyków reprezentujących 36 krajów Europy, Azji, Australii oraz obu Ameryk. Wśród delegatów dominowali przedstawiciele z Chin i Indii. W Konferencji uczestniczyło 37 osób z Polski, najwięcej z IHAR oraz IOR w Poznaniu. Reprezentacja PSPO liczyła 3 osoby.

Obrady Kongresu toczyły się w 9 sekcjach problemowych. Najwięcej referatów skupiało się w sekcjach Genetyki i Hodowli oraz Ochrony Roślin. Pozostałe sekcje dotyczyły zarządzania uprawą, handlu i ekonomiki, jakości środków spożywczych, jakości pasz rzepakowych, biopaliw na bazie oleju rzepakowego, procesu przerobu rafinacji, a także genomiki i biotechnologii. W sesji posterowej zaprezentowano 386 plakatów.