Dotychczasowy rejestr gospodarstw rolnych obejmował dane dotyczące 185 tys. gospodarstw, ale szacowano, że   jeszcze 50-60 tys. gospodarstw znajduje się poza tym rejestrem. Szacunki te potwierdziły aktualnie opublikowane przez DZS dane.

Z łącznej ilości gospodarstw rolnych 230 740 przypada na rodzinne gospodarstwa rolne (ok. 99 proc.), które posiadają 1,1 mln ha, natomiast pozostałych 2 250 gospodarstw jest w posiadaniu podmiotów gospodarczych (ok. 1 proc.) i użytkują one 213 tys. ha gruntów rolnych.

Z powyższych danych wynika, że rodzinne gospodarstwa rolne wykorzystują prawie 84 proc. powierzchni użytków rolnych, natomiast spółki handlowe, rzemiosło lub spółdzielnie - niewiele ponad 16 proc.

W Chorwacji występuje duża różnica w wielkości gospodarstw rolnych. Przeciętna wielkość rodzinnego gospodarstwa wynosi 4,8 ha, natomiast gospodarstwa rolnego w posiadaniu podmiotów gospodarczych - ok. 95 ha.