Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w zakresie kompetencji przeprowadza kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw na zgodność z wymaganiami wspólnotowych norm handlowych określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku ustanawiającym przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 350 z 31.12.2007, str. 1 – 57, z późn. zm).

- W przypadku eksportu owoców i warzyw do Federacji Rosyjskiej eksporter powinien zgłosić zamiar wywozu do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektoratu JHARS - mówi nam Julita Dąbrowska.

Po przeprowadzeniu kontroli inspektor JHARS sporządza Świadectwo zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw – jeżeli kontrolowane artykuły spełniają wymagania obowiązujących norm handlowych lub Protokół niezgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw – w przypadku braku zgodności.

- W celu uzyskania informacji w zakresie wymagań fitosanitarnych i świadectw fitosanitarnych, a także w zakresie bezpieczeństwa żywności i wydawanych certyfikatów bezpieczeństwa, zawsze można skontaktować się z Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin
i Nasiennictwa oraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym - radzi przedstawicielka IJHARSu.


Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej w ciągu dziewięciu miesięcy zatrzymała ponad 100 przesyłek. Polsce truskawki, wiśnie oraz pomidory. Od 1 października wprowadziła nakaz certyfikowania truskawek, wiśni oraz pomidorów. Certyfikaty dla jabłek i kapusty pekińskiej zostały podtrzymane. Jednocześnie zmniejszono liczbę laboratoriów uprawnionych do certyfikowania.

Źródło: farmer.pl