PRZEGLĄD PRASY: - Produkcji rolniczej towarzyszy szereg zagrożeń - pisze dr Marek Ślipierski.

(...) Rozwój ubezpieczeń rolniczych w latach 90. XX w. w środkowo-wschodnich znalazł się pod silnym wpływem wydarzeń geopolitycznych. To był wpływ ujemny, lecz już w obecnej dekadzie wydarzenia te wpływają korzystnie. (...) Oferta ubezpieczeń rolniczych w naszej części Europy jest silnie zróżnicowana między poszczególnymi krajami. Bardziej rozbudowaną ochronę oferują firmy rosyjskie i ukraqińskie, zaś inwentarz żywy jest częstym przedmiotem ubezpieczeń w Czechach i na Słowacji, wszędzie popularnością cieszą się głównie proste polisy asekurujące przed skutkami jednego, konkretnego ryzyka. (...)

Polscy rolnicy od połowy przyszłego roku będą musieli obowiązkowo ubezpieczać swoje uprawy, i to przed szkodami wywołanymi pięcioma przyczynami: powodzią, suszą, gradem, ujemnymi skutkami przezimowania oraz przymrozkami wiosennymi. (...)

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa