Szeroko zakrojone badania, które prowadzono we wschodniej Afryce, poświadczają, że zmiany klimatu wywierały wpływ na ewolucję naszych praprzodków oraz naszego gatunku. Zespół składał się z 22 naukowców z sześciu krajów.

Trzy epizody klimatyczne we wschodniej Afryce w ciągu ostatnich 620 tys. lat współwystępują ze "zwrotami akcji" w naszej ewolucji i z rozprzestrzenieniem się naszych odległych przodków.

Mimo że we wschodniej Afryce badania dotyczące naszych wymarłych przodków prowadzone są od ponad pół wieku, dotąd nie poznano w pełni kontekstu przyrodniczego, w jakim żyli.

Naukowcy analizowali osady w dawnych jeziorach, leżących w pobliżu ważnych stanowisk archeologicznych. Zespół m.in. wydrążył 280 m otwór w dnie jeziora Chew Bahir w południowej Etiopii, wydobywając rdzeń z ziemią, na podstawie którego można zrekonstruować lokalne zmiany klimatyczne. Na tym obszarze żyli nasi przodkowie, w pobliżu zaś - nad jeziorem Turkana oraz w dolinie rzeki Omo - znajdują się bardzo ważne stanowiska archeologiczne, dokumentujące wczesne fazy ewolucji homininów.

Zdaniem naukowców 620 tys. - 275 tys. lat temu klimat we wschodniej Afryce był wilgotny i stabilny. Później pojawiły się jednak epizody skrajnej suszy. Mogło dojść do zubożenia ekosystemu i spadku liczebności ludzkich populacji, a nawet wymierania niektórych z nich. Niewielkie, izolowane populacje, musiały zaadaptować się do wymagającego klimatu. Mogło to spowodować zróżnicowanie się grup homininów, a także wyodrębnienie się naszego gatunku.

Pomiędzy 275 tys. a 60 tys. lat temu trwała faza charakteryzująca się dużą zmiennością klimatyczną i zmianami krajobrazu, od bujnej wegetacji i jezior po rozległe wysuszone przestrzenie ze słonymi oczkami wodnymi. W tym czasie widoczne jest przejście od prymitywnych narzędzi kamiennych do wymagających bardziej zaawansowanej obróbki. W tej fazie w Afryce wyodrębnia się Homo sapiens.

Okres 60 tys. - 10 tys. lat temu to największa huśtawka klimatyczna. Zdaniem naukowców fazy panowania łagodniejszego klimatu mogły być okazją dla naszych przodków do migracji z Afryki.