Bariery zarejestrowano w 13 sektorach działalności gospodarczej, w tym głównie w sektorach gospodarki rolnej i rybnej, a także w sektorach motoryzacyjnym, farmaceutycznym, usług oraz w sektorach żelaza, stali i metali nieżelaznych. Oszacowano, że przepływy handlowe, na które potencjalnie mogły wywrzeć wpływ wszystkie nowe bariery zarejestrowane w 2016 r., sięgają nawet 27,17 mld EUR, a kwota ta przewyższa całkowitą wartość wywozu z UE do partnerów takich jak: Republika Południowej Afryki, Algieria lub Ukraina i odpowiada za 1,6  proc. całkowitej wartości wywozu z UE.

Źródło: Raport KE
Źródło: Raport KE

W tym kontekście w tegorocznym wydaniu sprawozdania w sprawie barier w handlu i inwestycjach Najwięcej barier zaobserwowano w Rosji, gdzie zarejestrowano 33 środki. 16 z nich było stosowanych bezpośrednio przy kontroli granicznej, 14 na terenie państwa, a 3 były subsydiami zakłócającymi handel. Na drugim w kolejności miejscu pod względem liczby aktywnych barier znalazły się Brazylia, Chiny i Indie – w każdym z tych państw są stosowane obecnie 23 środki. Innymi państwami trzecimi, w odniesieniu do których zarejestrowano co najmniej 10 barier w handlu i inwestycjach, były: Indonezja, Korea Południowa, Argentyna, Stany Zjednoczone Ameryki, Turcja, Australia, Tajlandia, Wietnam, Chile i Meksyk.

W dobie poważnego krajowego kryzysu gospodarczego w 2016 r. Rosja nadal wprowadzała bariery w handlu w celu ochrony swojego przemysłu krajowego, co było zgodne z tendencjami zaobserwowanymi w poprzednich sprawozdaniach. W 2016 r. Barierami zgłoszonymi w odniesieniu do Rosji były głównie subsydia zakłócające handel – w 2016 r. zarejestrowano dwa nowe tego rodzaju środki. W wyniku wyraźnego spadku krajowego popytu jeden z nowych środków subsydyjnych był ukierunkowany na promowanie produkcji rosyjskich zakładów przemysłowych w sektorach motoryzacyjnym i maszyn rolniczych.

Wśród krajów europejskich nienależących do UE Szwajcaria wprowadza coraz większą liczbę barier mających wpływ na handel. Wprowadziła m.in. środek stosowany przy kontroli granicznej polegający na zmianie klasyfikacji taryf celnych obowiązujących w odniesieniu do mięsa przyprawianego, co znacznie podniosło poziom tych taryf celnych. Mimo że w międzyczasie przyjęto decyzję o zmniejszeniu taryfy celnej w odniesieniu do mięsa przyprawianego „przywożonego na potrzeby produkcji mięsa suszonego”, importerzy będą musieli w odpowiedzi na wniosek udowodnić, że mięso zostało przywiezione w tym celu. W rezultacie część wywozu z UE będzie nadal podlegać wyższym należnościom celnym.

Chiny, mimo że pozostają jednym z partnerów handlowych UE, nadal w największym stopniu ograniczają handel. Przedsiębiorstwa z UE napotykają w Chinach liczne bariery utrzymujące się od wielu lat. Chiny zapowiedziały, że zamierzają wprowadzić nieuzasadnione wymogi dotyczące certyfikacji żywności, które będą miały wpływ na szereg produktów, w tym m.in. na zboża.

Kolejnym krajem, u którego zauważono wzrost zachowań protekcjonistycznych jest Egipt. Ostatnio w ramach środka przekrojowego obejmującego 25 kategorii towarów, począwszy od produktów rolnych. Rząd egipski wprowadził obowiązkową rejestrację przedsiębiorstw, które chcą wywozić swoje produkty do Egiptu. Wśród dokumentów wymaganych do rejestracji w dekrecie wymieniono certyfikat zaświadczający, że dany producent lub właściciel znaku towarowego utrzymuje system kontroli jakości.

Szacuje się, że łącznie środki wprowadzone przez Rosję mogły mieć największy wpływ na wywóz z UE, ponieważ potencjalnie wywarły wpływ na przepływy handlowe o wartości do 12,26 mld EUR. Na kolejnych miejscach znalazł się potencjalny wpływ barier wprowadzonych przez Algierię (3,75 mld EUR), Chiny (3,7 mld EUR), Turcję (2,69 mld EUR), Indie (2,2 mld EUR) i Egipt (1,72 mld EUR).

W kontekście rosnącego protekcjonizmu, Komisja postanowiła również zacieśnić swoje partnerstwo z państwami członkowskimi i przedsiębiorstwami, w celu dalszego usprawnienia eliminacji barier w handlu z państwami trzecimi. Komisja rozważa się zintensyfikowanie rozmów z innymi krajami, aby określić najlepszą strategię usunięcia tych barier. UE kontynuowała realizację programu negocjacji handlowych – kolejnego instrumentu mającego otworzyć rynki i wyeliminować bariery w handlu. W 2016 r. podpisano kompleksową umowę gospodarczo-handlową z Kanadą (CETA) i przystąpienie Ekwadoru do umowy o wolnym handlu z Kolumbią i Peru, poczyniono znaczne postępy w rozmowach dotyczących umowy o wolnym handlu z Japonią, wznowiono rozmowy dotyczące umowy o wolnym handlu z państwami Mercosuru, zapoczątkowano nowelizację umowy o wolnym handlu z Meksykiem oraz rozpoczęto nowe negocjacje z kilkoma państwami, m.in. z Indonezją, Filipinami i Tunezją. Wiele barier w dostępie do rynku jest usuwanych bezpośrednio podczas negocjacji. Przykładowo w wyniku podpisania umowy CETA z Kanadą w 2016 r. zniesienie ceł zostanie uzupełnione usunięciem wielu znaczących barier na terenie państwa.

Jak podaje Komisja Europejska w podsumowaniu raportu, pozytywnie należy natomiast ocenić fakt, że partnerstwo na rzecz dostępu do rynku przyczyniło się do wyeliminowania 20 barier w handlu i inwestycjach w 2016 r. w siedmiu różnych sektorach, w tym sektorze rolniczym. Pozytywne tendencje zaobserwowane zwłaszcza w Korei Południowej i na Ukrainie podkreślają skuteczność wdrażania umów o wolnym handlu dla usuwania barier w dostępie do rynku.

Cały raport w załączniku.