Ta najbardziej niszczycielska klęska naturalna, która uderza w podstawy bytu ogromnych rzesz ludności zależnej od rolnictwa, powoduje roczne straty rzędu 6 do 8 miliardów dolarów (4,6 do 6,1 miliarda euro).

To konkluzja raportu dotyczącego klęski suszy, który ogłosiły trzy wyspecjalizowane instytucje światowe: Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) i Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zwalczania Pustynnienia (UNCCD), których eksperci zakończyli tygodniowe obrady w Genewie.

Na zakończenie tych prac uchwalono deklarację, która wzywa rządzących do zastosowania w ich krajach polityki polegającej na zapobieganiu suszom, zamiast tradycyjnego reagowania na klęski suszy w postaci prób łagodzenia ich następstw.

Uczestnicy obrad szczególną uwagę poświęcili sytuacji w Afryce, jednym z regionów świata najbardziej dotkniętych klęską suszy, która sprawia, że ponad 10 milionów osób, w tym 1,4 miliona dzieci, na tym kontynencie cierpi wskutek klęski dotkliwego głodu.