Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Security Index) opracowany na zlecenie DuPont przez Economist Intelligence Unit (EIU), dotyczy kluczowych kwestii związanych z takimi czynnikami, jak osiągalność cenowa, dostęp do żywności oraz jej jakość i bezpieczeństwo.

W ramach pierwszej aktualizacji Indeksu, dodano kolejny wskaźnik badający poziom cen żywności na świecie oraz jego wahania. Dzięki jego wprowadzeniu odnotowano obniżenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa żywności na świecie w okresie między czerwcem a wrześniem 2012 roku.

89 na 105 uwzględnionych w Indeksie krajów doświadczyło spadku poziomu bezpieczeństwa żywności wliczając w to Polskę. Dodanie czynnika cenowego wpłynęło na ogólną punktację poszczególnych krajów i ich pozycje w Indeksie. W kategorii „osiągalność cenowa" Polska ma mniejszą punktację, niż w czerwcu br. (spadek z 74,8 do 73,8 pkt.). Wpłynął na to wzrost cen żywności w ciągu ostatnich miesięcy, który spowodował zmniejszenie jej dostępności.

Najwięcej, bo aż 5 punktów w kategorii osiągalność cenowa, straciły Węgry. Z analizy zmian poziomu cen żywności oraz tempa rozwoju gospodarczego wynika, że Węgry i Rosja to jedne z krajów, które w największym stopniu odczuły zmiany cen żywności. Jedyne kraje, jakie zyskały w punktacji w tej kategorii to Japonia (+ 0,9 pkt.), Szwajcaria (+ 0,3 pkt.), Wybrzeże Kości Słoniowej (+ 0,3 pkt.), Kambodża (+ 0,3 pkt.) oraz Norwegia (+ 0,2 pkt.).

- Nowy współczynnik nawiązujący do poziomu i fluktuacji cen żywności pomoże nam lepiej zrozumieć przyczyny światowego i polskiego spadku bezpieczeństwa żywności - powiedział Piotr Gill, dyrektor generalny DuPont Polska. - Pozwala on badać wpływ zmian cen żywności na umiejętności danego kraju w jej pozyskiwaniu. Na ceny żywności wpływa wiele czynników, od rosnącego popytu na rynkach wschodzących, do nagłych zmian pogody. Konsekwencje tegorocznej suszy na świecie są daleko idące. Wysokie i niestabilne ceny mogą wpłynąć na bezpieczeństwo żywności, poprzez ograniczenie siły nabywczej konsumentów i ilość spożywanych kalorii. Wiedza, gdzie destabilizacja była największa, pomaga skoncentrować nasze wspólne wysiłki tam, gdzie potrzeby są największe.

Bank Światowy szacuje, że światowe skoki cen żywności w 2008 przyczyniły się do tego, że obecnie 44 mln ludzi na świecie żyje poniżej granicy ubóstwa, głównie w krajach o niskim poziomie dochodu. W Stanach Zjednoczonych prawie 15 procent gospodarstw domowych doświadczyła braku bezpieczeństwa żywnościowego w 2011, a przed ostatnimi, tegorocznymi skokami cen aż 11 procent z nich.

Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności oraz współczynnik fluktuacji cen żywności zostały opracowane przez EIU przy wykorzystaniu wiedzy i rad wiodących międzynarodowych ekspertów w dziedzinie rolnictwa i polityki żywnościowej. Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności odnosi się do czynników braku bezpieczeństwa żywnościowego w 105 krajach i wskazuje na dziedziny wymagające poprawy i reformy. Interaktywne narzędzie jest dostępne online na www.foodsecurityindex.eiu.com.

- To narzędzie zwiększa szanse na stworzenie trwałej, naukowo potwierdzonej innowacji, która jest skoncentrowana na konkretnych wyzwaniach, międzynarodowej współpracy i rozwiązaniach w celu dostosowania tej wiedzy do potrzeb ludzi i miejsc, które są najbardziej zagrożone - powiedział James C. Borel, Vice President w DuPont.

Najważniejsze wnioski dotyczące fluktuacji cen:

- Ogólny poziom bezpieczeństwa żywności obniżył się nieznacznie w okresie między czerwcem a wrześniem 2012 roku. Spadku poziomu bezpieczeństwa żywności doświadczyło wówczas 89 na 105 uwzględnionych w Indeksie krajów. Ogólny średni poziom dostępności cenowej spadł o 1,8 punktu, z 53,2 do 50,5 na skutek wzrostu cen żywności od czerwca do września. Punktacja Indeksu zawiera się w skali od 0 do 100, gdzie 100 oznacza najwyższy poziom bezpieczeństwa żywności.

- RPA, Dominikana, Gwatemala i Botswana odnotowały największe spadki w dostępności cenowej pośród grupy najbardziej niedożywionych państw. Przynajmniej 20 proc. populacji w każdym z tych krajów cierpi z powodu niedożywienia, co wskazuje ich większą podatność na wahania poziomu cen żywności.

- Jak wynika z analizy zmian poziomu cen żywności oraz tempa rozwoju gospodarczego Węgry, Brazylia, Argentyna oraz Rosja to kraje, które w największym stopniu odczuły zmiany w przystępności cenowej żywności. Niskie tempo wzrostu gospodarczego na Węgrzech, w Brazylii i Argentynie w 2012 roku, spowodowało spadek poziomu dochodów społeczeństw lokalnych oraz obniżenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa żywności i jej dostępności cenowej w tych państwach. Co więcej, krajowa inflacja cen żywności w Rosji i Argentynie była wyższa niż średnia światowa.

- Peru jest jedynym krajem, który osiągnął lepszy wynik badanego wskaźnika niż średnia pozostałych państw Indeksu. Było to możliwe dzięki dobrym prognozom wzrostu gospodarczego kraju (na poziomie 6,13% w 2012 roku).

- Izrael zastąpił Koreę Południową pośród pierwszej dwudziestki państw z najlepszymi wynikami w rankingu. Chociaż wzrost poziomu dochodów w Korei Południowej jest dwukrotnie większy niż w Izraelu, to wzrost cen żywności jest niższy w Izraelu.