Ich wspólny wniosek na forum WTO dotyczy również zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego w sposób, który nie zakłóca funkcjonowania rynku.

UE i Brazylia – dwaj spośród największych na świecie producentów produktów rolnych – przedstawiły Światowej Organizacji Handlu (WTO) wspólny wniosek dotyczący wspierania produkcji rolnej i działań na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego. Celem jest ograniczenie zakłóceń na rynku, tak, aby zapewnić rolnikom na całym świecie równe warunki, a jednocześnie uwzględnić szczególne potrzeby krajów rozwijających się.

Kolumbia, Peru i Urugwaj wyraziły już swoje poparcie dla tej inicjatywy i podpisują się pod wnioskiem.

Krajowe wsparcie dla rolnictwa jest ważnym tematem negocjacji poprzedzających 11. konferencję ministerialną WTO (MC11), która odbędzie się w Buenos Aires w grudniu 2017 r.

Komisarz UE ds. handlu Cecilia Malmström 

stwierdziła: - Wraz z Brazylią i innymi krajami dajemy wyraz zdecydowanemu poparciu dla globalnego systemu handlu opartego na określonych zasadach, i to w bardzo ważnym momencie dla Światowej Organizacji Handlu. Nasz wniosek jest zarazem ambitny i realistyczny. Dzięki niemu będziemy mogli prowadzić w Buenos Aires dalekosiężne negocjacje, które, miejmy nadzieję, zakończą się sukcesem.

Phil Hogan, komisarz odpowiedzialny za rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, podkreślił, że bardzo się cieszy, że UE i Brazylia dalej odgrywają rolę liderów, którą przyjęły na siebie podczas konferencji ministerialnej w Nairobi w 2015 r., kiedy to nasz wspólny wniosek doprowadził do historycznej reformy globalnych zasad konkurencji eksportowej w rolnictwie. Dziś nadeszła pora zająć się krajowymi dotacjami dla rolnictwa. UE w dużym stopniu zreformowała swoją politykę rolną. Wniosek powinien sprawić, że inni członkowie WTO podążą tym śladem i w ten sposób zapewnią równe warunki wszystkim rolnikom na rynkach lokalnych, regionalnych i światowych.

We wniosku proponuje się zapewnienie równych warunków działania członkom WTO przez ograniczenie dotacji dla rolnictwa zakłócających handel proporcjonalnie do wielkości sektora rolnictwa każdego kraju. Inicjatywa ta uwzględnia szczególne potrzeby krajów rozwijających się – kraje najsłabiej rozwinięte byłyby zwolnione z wszelkich ograniczeń dotyczących dotacji, co umożliwiłoby im rozwój sektora rolnictwa. Inne kraje rozwijające się mogłyby wspierać rolników w hojniejszy sposób i miałyby więcej czasu na dostosowanie się. Z uwagi na znaczenie bawełny dla wielu krajów rozwijających się, w dzisiejszym wniosku zaproponowano również rozwiązanie – w sposób ukierunkowany, rozłożony w czasie i ambitny – problemu zakłócających handel dotacji dla tego sektora.

Natomiast w odniesieniu do programów utrzymywania rezerw publicznych na potrzeby bezpieczeństwa żywnościowego we wniosku zaproponowano rozwiązania w celu dostosowania istniejących praktyk publicznych do zasad WTO dotyczących dotacji, zgodnie z zadaniem wyznaczonym podczas konferencji ministerialnej z 2013 r. Przepisy dotyczące takich programów rezerw zostałyby wzmocnione i uzupełnione o środki mające zapobiegać negatywnym skutkom zakłócającym funkcjonowanie rynków.

Inne kwestie, w odniesieniu, do których UE również domaga się przedyskutowania nowych rozwiązań na grudniowej konferencji ministerialnej WTO, to dotacje dla rybołówstwa, handel elektroniczny, przepisy krajowe dotyczące usług, przejrzystość w odniesieniu do mniejszych przedsiębiorstw oraz ułatwianie inwestycji.