Współpraca pomiędzy Grupą Top Farms, jako podmiotem wiodącym, a gospodarstwami partnerskimi generuje efekty synergii i jest przykładem zintegrowanego łańcucha wartości.  

Rolnicy podejmując współpracę w zakresie produkcji roślinnej – uprawy zbóż, warzyw lub innych roślin korzystają z zasobów gospodarstwa wiodącego, takich jak know-how, technologie, usługi maszynowe, a także z dostępu do jego rynku zbytu. Dzięki temu optymalizując koszty produkcji mogą podnosić efektywność produkcji i rentowność gospodarstw.

W wymiarze gospodarczym, gospodarstwo wiodące  kontraktuje określone płody rolne w gospodarstwie partnerskim, dostarcza środki do produkcji (rozliczenie następuje po zbiorach), gwarantuje ceny skupu i pewność transakcji handlowej, zapewnia odbiór i składowanie płodów rolnych itd. Z kolei gospodarstwo partnerskie dostarcza płody rolne, świadczy wybrane usługi na rzecz gospodarstwa wiodącego.

W wymiarze technologicznym, gospodarstwo wiodące zapewnia nasiona odpowiednich odmian roślin, doradza w kwestiach agrotechniki, wspiera wdrożenie metod zwiększających żyzność gleb,   opartych na dobrych praktykach rolniczych i fundamentach rolnictwa regeneratywnego. W zależności od potrzeb, świadczy również specjalistyczne usługi z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu.

W sferze społecznej, gospodarstwo wiodące wspomaga rozwój lokalny i podejmuje działania na rzecz środowiska naturalnego,  wpływając tym samym  na poprawę jakości życia okolicznych mieszkańców. Przykładem takich działań może być budowa zbiorników wodnych, nasadzanie  nowych i pielęgnacja istniejących pasów zadrzewień i krzewów śródpolnych, kultywując kulturę i tradycje rolnicze m.in. Dezyderego hr. Chłapowskiego, wprowadzanie technik regenerujących  glebę oraz wzbogacanie bioróżnorodności.

W wymiarze społecznym gospodarstwo wiodące wspiera także edukację dzieci i młodzieży, czy lokalne instytucje kulturalne i organizacje sportowe.

Cele modelu można określić następująco:

·       Integracja w ramach łańcucha dostaw: rolnik – Top Farms – przetwórca;

·       Poprawa rentowności mniejszych gospodarstw rolnych;

·       Ochrona środowiska naturalnego;

·       Wspomaganie lokalnej społeczności w realizacji potrzeb edukacyjnych, kulturowych i  infrastrukturalnych.

Współpracę w ramach Modelu Symbiotycznego zainicjowano 7 lat temu. Aktualnie 151  gospodarstw  z województw wielkopolskiego i opolskiego uczestniczy w programie współpracy. Średni areał zakontraktowanej uprawy to 16 ha, a całkowita powierzchnia gruntów objętych współpracą w ramach modelu symbiotycznego w 2021 roku  wynosi  2460 hektarów.

Dotychczasowe doświadczenia pozwalają sformułować warunki udanej współpracy:

·       Zaufanie, chęć otwartej komunikacji,

·       Gotowość do podjęcia ryzyka uprawy specjalistycznych upraw

·       Odpowiednia jakość i wielkość pól uprawnych

·       Odpowiednia odległość od infrastruktury magazynowej Grupy Top Farms.

ANKIETA
Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania anonimowej ankiety, która dotyczy opinii rolników na temat kontraktów na dobrowolne działania rolników na rzecz środowiska i klimatu. Analizujemy cztery typy kontraktów, które są opisane w treści ankiety.
Ankieta umieszczona jest >>> TUTAJ