Na mocy ostatniej decyzji, dwudziestej ósmej od czasu przeprowadzonej w 1995 r. reformy odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych w ramach WPR, zostaną odzyskane środki z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Grecji, Włoch, Holandii, Polski i Szwecji.

Polska zwróci 3,11 mln euro, gdyż stosowała nieodpowiednią jakościowo kontrolę przyznawania pomocy obszarowej. Największe kwoty mają do zwrotu Włosi, Brytyjczycy i Grecy.

Włosi oddadzą 145,2 mln euro, za niedociągnięcia w interpretacji zdjęć oraz w procedurze kontroli na miejscu, która została przeprowadzona w przypadku płatności za rośliny uprawne na podstawie zdjęć pochodzących z poprzednich lat (pomoc obszarowa).

Grecy zwrócą 127,7 mln euro za wadliwie działający system LPIS-GIS oraz uchybienia przy kontrolach na miejscu w odniesieniu do pomocy obszarowej i dopłat do uprawy orzechów.

Wielka Brytania zwróci 69,4 mln euro za nieterminowe przeprowadzenie kontrolnych wizyt w terenie oraz za niedokładne określenie obszaru kwalifikującego się do objęcia systemem dopłat.

Komentując powyższą decyzję, Mariann Fischer Boel, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, powiedziała: „Robimy, co w naszej mocy, aby utrzymać jak największą kontrolę nad wydatkami na rolnictwo. Trybunał Obrachunkowy odnotował znaczącą poprawę w naszym systemie kontroli w ciągu ostatnich lat, a my wciąż dokładamy starań, aby uczynić go jeszcze skuteczniejszym. W grę wchodzą pieniądze podatników, którzy mają prawo wiedzieć, że są one wydawane w sposób rozsądny.”

Poniżej prezentujemy zestawienie, które kraje Unii, zwrócą do budżetu Wspólnotowego środki finansowe i ich wysokość (kwoty podane w mln euro).

Niemcy         
Rozwój obszarów wiejskich: wysoka liczba stwierdzonych błędów administracyjnych i formalnych 2,97.

Hiszpania             
Premie zwierzęce i rośliny uprawne – zwrot wynikający z częściowego umorzenia decyzji Komisji 2004/457/WE przez Trybunał Sprawiedliwości -0,82.  
Premia mleczna: przekroczenie pułapów ilościowych 0,05.   
Owoce i warzywa - orzechy: płatności dokonane z opóźnieniem 15,41.  
Owoce i warzywa : nieprzestrzeganie zasad dobrej kultury środowiskowej 1,60.   
Premie za mięso – wołowina: niedociągnięcia w kontrolach na miejscu 1,09.   

Francja      
Mleko w proszku przeznaczone do produkcji kazeiny: brak zgodności z procesem produkcji  3,55
Rozwój obszarów wiejskich – środki towarzyszące: niedociągnięcia w kontrolach kluczowych 3,74.

Wielka Brytania
Rośliny uprawne: nieterminowe przeprowadzenie szybkich wizyt w terenie, niedokładne określenie obszaru kwalifikującego się do objęcia systemem dopłat   69,39.  
Premie za mięso – wołowina i baranina: uwzględnienie wspólnych pastwisk przy obliczaniu powierzchni paszowej w ramach programów dofinansowujących hodowlę 0,07.   

Grecja      
Rośliny uprawne (pomoc obszarowa) i orzechy: nie w pełni działający system LPIS-GIS, niewystarczające kontrole na miejscu 127,71.

Włochy      
Rośliny uprawne (pomoc obszarowa) – niedociągnięcia w interpretacji map ortofotograficznych oraz w procedurze kontroli, która została przeprowadzona na podstawie zdjęć pochodzących z lat poprzednich  145,16.
Refundacje wywozowe: niewłaściwa realizacja kontroli kluczowych  0,51.   
Owoce i warzywa – przetwórstwo owoców cytrusowych: brak kluczowych kontroli lub ich częściowa realizacja, dowody wystąpienia nadużyć    15,35.
Owoce i warzywa – programy operacyjne: wydatki niekwalifikujące się 0,01.   
Kwoty mleczne: brak kontroli w zakresie dostaw i sprzedaży bezpośredniej 13,68.  

Królestwo Niderlandów         
Mleko w proszku przeznaczone do produkcji kazeiny: niedociągnięcia w procedurze kontroli 7,32.

Szwecja       
Premie za mięso – baranina: płatności niekwalifikowalne, niedociągnięcia w kontrolach na miejscu 0,41.

źródło: KE, farmer.pl