W liście skierowanym do Komisarza Wojciechowskiego, Lins zwraca uwagę, że w obliczu pandemii Covid-19 europejscy rolnicy nie tylko walczą o możliwość kontynuacji swojej codziennej pracy, ale też coraz mocniej zmagają się z trudnościami w dostępie do środków produkcji i perspektywą dostarczania swoich produktów konsumentom europejskim. - Ta poważna sytuacja wymaga pilnych działań, które pozwolą sektorowi na dalsze funkcjonowanie w obliczu tego bezprecedensowego kryzysu – apeluje Robert Lins.

- Z wdzięcznością przyjmujemy inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą przyznania rolnikom miesięcznego przedłużenia terminu składania wniosków o wsparcie w ramach WPR. Ponieważ jednak na tym etapie oczywiście nie można przewidzieć końca tej krytycznej sytuacji z jaką mamy do czynienia, wzywamy Komisję do przygotowania strategii wyprzedzającej, w obliczu trudności, jakie mogą pojawić się w związku z wdrażaniem WPR w sytuacji epidemii, obejmującej zarówno pierwszy, jak i drugi filar, oraz kwestie takie jak: terminy płatności, kontrole i inspekcje gospodarstw rolnych do celów weryfikacji, wnioski o pomoc. Ogólnym celem musi być jak największe uproszczenie procedur, przy jednoczesnym zapewnieniu państwom członkowskim maksymalnej elastyczności i umożliwieniu stosowania ogólnych odstępstw we wdrażaniu WPR do dnia 31 grudnia 2020 r., w celu ochrony europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich – napisał w liście do Wojciechowskiego Lins.

Dalej Przewodniczący KRiRW PE zaznacza: - Ze względu na rozprzestrzenianie się Covid-19, niektóre państwa członkowskie podjęły wyjątkowe środki, takie jak ponowne wprowadzenie kontroli granicznych lub całkowite zamknięcie granic. W związku z tym, z zadowoleniem przyjmujemy szybką reakcję Komisji na publikację „Wytycznych w sprawie środków zarządzania granicami w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dostępności towarów i podstawowych usług", szczególnie istotnych dla przewozu zwierząt gospodarskich. Niemniej jednak wzywamy Komisję, aby poszła o krok dalej i aby zezwoliła, by nie tylko towary spożywcze przechodziły przez „zielone korytarze", ale również niezbędne środki produkcji, takie jak pasze, nawozy i środki ochrony roślin, a także składniki i materiały dla sektora rolno-przemysłowego, aby umożliwić dalsze dostawy kluczowych towarów konsumentom europejskim.

W tym kontekście należy podkreślić – informuje Robert Lins - że wszelkie ograniczenia w transporcie transgranicznym stanowią naruszenie europejskich zasad i przepisów, które nie mogą być tolerowane, ponieważ naruszają zasadę swobodnego przepływu towarów i usług. Tym bardziej, że swobodny przepływ siły roboczej jest kwestią krytyczną dla kilku sektorów rolnictwa: owoców i warzyw, ale także uprawy winorośli, która jest uzależniona od pracy sezonowej. Kluczowy dostęp tych pracowników, pochodzących głównie z Europy Środkowo-Wschodniej, do gospodarstw rolnych w Europie Zachodniej powinien być ułatwiony poprzez porozumienie pomiędzy krajami pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia. Wydając przepustki przyznające prawo do podróżowania pracownikom sezonowym za pomocą specjalnych autobusów lub pociągów, a nawet samolotów, można byłoby utrzymać funkcjonowanie sektorów rolnictwa. Dlatego wzywamy Komisję do koordynacji odpowiednich działań pomiędzy zainteresowanymi państwami członkowskimi w celu zapewnienia niezbędnej podaży siły roboczej dla kluczowych sektorów rolnictwa. Jednocześnie należy wdrożyć środki umożliwiające pełną ochronę tej sezonowej siły roboczej przed epidemią. Dlatego wzywamy Komisję do przedstawienia państwom członkowskim konkretnych wytycznych dotyczących sposobu komunikowania się z rolnikami w odniesieniu do ich obowiązków, jako pracodawców, wobec ich pracowników w obecnym kontekście – apeluje do Komisarza Wojciechowskiego Robert Lins.

- Kolejną niepokojącą kwestią jest krytyczna sytuacja na rynkach rolnych – kontynuuje Przewodniczy KRiRW PE. - Ponownie, z wdzięcznością przyjmujemy do wiadomości komunikat Komisji w sprawie „Tymczasowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa na wspieranie gospodarki w dobie kryzysu COVID-19"; oraz szczegółowe przepisy dotyczące sektorów rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury. Należy zachęcać państwa członkowskie do elastycznego korzystania z tych uprawnień, przy jak największym poszanowaniu zasad konkurencji, oferując jednocześnie wsparcie tym przedsiębiorstwom, które najbardziej ucierpiały, zwłaszcza MŚP. Ponadto wzywamy Komisję do przedstawienia kompleksowej strategii, podobnie jak podczas kryzysów na europejskim rynku mleka w 2016 roku, aby wesprzeć najbardziej dotknięte sektory również poprzez uruchomienie awaryjnych linii kredytowych dla rolników; jednocześnie przeciwdziałając spekulacyjnym skutkom dla konkretnych rynków rolno-spożywczych.

- Takie specjalne środki i ukierunkowane wsparcie są konieczne przede wszystkim w przypadku produktów łatwo psujących się, gdzie należy również znaleźć alternatywne rynki zbytu. W tym kontekście pomoc dla „osób najbardziej potrzebujących"; mogłaby stanowić część rozwiązania, przynosząc jednocześnie korzyści społeczne i gospodarcze. Ponadto specjalne dopłaty do prywatnego przechowywania mogłyby być użyteczne dla tych produktów i sektorów, których trwałość gospodarcza jest zagrożona z powodu zamknięcia niezwykle ważnych rynków zbytu, takich jak HoReCa. Usunięcie tych produktów z rynku na ograniczony, ale wystarczająco długi czas, aby przezwyciężyć pandemię, przyczyniłoby się do znacznej stabilizacji cen rynkowych – proponuje Robert Lins.

- Szanowny Panie Komisarzu! Nasi rolnicy, którzy są na pierwszej linii frontu, aby utrzymać dostawy żywności dla obywateli w całej Europie, zapewniając tym samym bezpieczeństwo żywnościowe UE w tych trudnych czasach, czekają na zdecydowane i skuteczne działania mające na celu złagodzenie skutków tego kryzysu – apeluje Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.