Priorytetem dla ponownie wybranego przewodniczącego grupy roboczej Copa i Cogeca ds. łańcucha żywnościowego, Joe Healy’ego z Irlandii, jest zagwarantowanie postępu w realizacji planów KE w sprawie walki z nieuczciwymi praktykami handlowymi w łańcuchu żywnościowym, aby zapewnić producentom godziwe zarobki.

Po dzisiejszym głosowaniu w Brukseli Healy powiedział, że praca nad tym trwa od 2007 roku.

Ważne jest, aby zakazać nieuczciwych praktyk handlowych w normalnych stosunkach handlowych w UE oraz poprawić przejrzystość rynku, ponieważ przyczyni się to do lepszego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności. Nie można już dłużej akceptować faktu, że inni odnoszą korzyści finansowe z nieuczciwych i nieetycznych praktyk biznesowych. Dochody rolników są w ostatecznym rozrachunku ogromnym problemem. Obecnie stanowią one jedynie 40 proc. średnich zarobków w innych sektorach gospodarki i spadły o 20 proc. w ciągu ostatnich czterech lat.

Ta propozycja to pierwszy krok we właściwym kierunku. Przepisy w tym zakresie istnieją już w 20 państwach członkowskich, ale muszą one być poparte prawodawstwem unijnym w celu zapewnienia równych szans oraz rozwiązania problemu międzynarodowych nieuczciwych praktyk handlowych, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać bezkarne.

Potrzebujemy zdecydowanego systemu egzekwowania prawa pod przewodnictwem niezależnego organu, który będzie w stanie wszczynać i prowadzić dochodzenia oraz stosować odstraszające sankcje w przypadku nieprzestrzegania przepisów.

Musimy również rozszerzyć zakres proponowanej dyrektywy i zapewnić objęcie nią wszystkich przedsiębiorstw.

- Mam nadzieję, że Parlament wzmocni propozycję w dyskusjach w nadchodzących miesiącach, dodał przewodniczący.

Kwestia ta została również dzisiaj omówiona ze sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego, posłem Paolo de Castro, który określił ją, jako bardzo pozytywny wniosek uważając, że można w tym zakresie wykonać pracę, aby zapewnić większą sprawiedliwość w łańcuchu dostaw żywności.