Zdaniem Copa – Cogeca, silna Wspólna Polityka Rolna jest niezbędna w celu zagwarantowania rolnikom i ich spółdzielniom silnej pozycji w łańcuchu żywnościowym. Jak podkreśla Paolo Bruni, przewodniczący Komitetu Cogeca, rosnąca dysproporcja między cenami producenckimi i konsumenckimi doszła do tego stopnia, że bardzo ważne jest , aby Instytucje Europejskie podjęły odpowiednie działania.

Europejski rynek żywnościowy zdominowany jest obecnie przez dużych sprzedawców detalicznych, a ceny żywności płacone rolnikom systematycznie maleją. Jest więc bardzo ważne jest, jak zaznacza Bruni, aby powziąć konkretne środki w celu znalezienia rozwiązań dla problemów związanych z opóźnieniami w płatnościach , nadużywaniem pozycji rynkowej, oraz nieuczciwymi praktykami handlowymi i zaburzeniami konkurencji w łańcuchu żywnościowym. Przyczyni się to zdaniem działacza Copy do lepszego funkcjonowania łańcucha żywnościowego i sprawiedliwszej konkurencji oraz pozwoli rolnikom i producentom na otrzymanie większej wartości dodanej oraz godziwych i stabilnych dochodów.

- Potrzebujemy więc silnej WPR, aby producenci mogli mieć godziwe i stabilne dochody, aby produkowali wystarczającą ilość żywności, dostępnej po przystępnych cenach, aby mogli stawić czoła wrastającemu światowemu zapotrzebowaniu na żywność. Istniejące instrumenty zarządzania rynkiem muszą zostać utrzymane, aby zrekompensować straty poniesione przez rolników w związku z bardzo dużą niestabilnością rynków – dodaje Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Źródło: farmer.pl