Przemawiając w Brukseli po spotkaniu z 66 przewodniczącymi organizacji rolników i spółdzielczych z całej UE, przewodniczący Copa  powiedział, że jest rozczarowany propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą przyszłej WPR. To niedopuszczalne, że na rolników nakłada się coraz więcej surowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa żywności, dobrostanu i ochrony środowiska za coraz mniejsze pieniądze. Innym poważnym problemem jest fakt, że z dnia na dzień zmniejsza się liczba narzędzi technologicznych, na których rolnicy mogą polegać w celu utrzymania konkurencyjności. Jesteśmy niesamowicie dumni z naszych standardów produkcji. Większa spójność między politykami ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia ich utrzymania. Nie możemy zaakceptować osłabienia naszych standardów w rozmowach handlowych z południowoamerykańskim blokiem handlowym Mercosur lub karania naszych rolników za ich przestrzeganie tych standardów w wyniku nieuczciwej konkurencji. Należy ograniczyć ustępstwa dotyczące naszych najbardziej wrażliwych sektorów takich jak wołowina, cukier, drób, etanol, ryż i importowany sok pomarańczowy, jak również zniwelować nierówności w negocjacjach dotyczące sektora rolno-spożywczego. Wzywamy państwa członkowskie i posłów do PE do poparcia naszych poglądów w celu ożywienia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na obszarach wiejskich w Europie.

Przewodniczący Cogeca wyraził ubolewanie z powodu decyzji USA o nałożeniu represyjnych ceł przywozowych na hiszpańskie oliwki stołowe stwierdzając, że w oczywisty sposób jest to protekcjonizm. Zdecydowanie nie zgadzam się z ustaleniami opublikowanymi 12 czerwca w sprawie cła antydumpingowego i cła wyrównawczego. Liczymy na to, że Komisja Europejska będzie kontynuować prace przeciwko tym nieuzasadnionym środkom, podkreślił Magnusson. Społeczność rolnicza wspiera rozwój sektora rolnego, który opiera się na rodzinnych gospodarstwach i umożliwia rozwój obszarów wiejskich. We wspólnym interesie leży rozwijanie dobrych, zrównoważonych stosunków handlowych między społecznością rolniczą w UE a innymi częściami świata. Potencjalne nadużywanie umów o wolnym handlu przez partnerów handlowych może poważnie podważyć wiarygodność tych umów. Każda umowa o wolnym handlu powinna być zgodna z unijnymi standardami i zapewniać ochronę naszych sektorów wrażliwych przed nieuczciwą konkurencją bez tworzenia luk prawnych.