Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, powiedział, że najpilniejszym problemem z jakim zmagają się rolnicy w UE przy wdrażaniu WPR to luki w zasadach i brak jasności, zwłaszcza w odniesieniu do zazieleniania. Dlatego też w pierwszych latach stosowania WPR ryzyko wystąpienia niezamierzonych błędów będzie wysokie i pociągnie za sobą automatyczną redukcję płatności. Zbyt późno już na dodatkowe wyjaśnianie zasad. Należy zapewnić pewną dozę tolerancji w pierwszych latach w dziedzinie cięć płatności z tytułu zazieleniania. Należy poprawić system sankcji, ponieważ nawet drobne wykroczenia prowadzą do wysokiej redukcji płatności rolników.

Copa-Cogeca obawia się również wzrostu kontroli w związku z liczbą systemów pomocy bezpośredniej w ramach nowej WPR. Istnieje potrzeba zagwarantowania kontroli wszystkich kryteriów kwalifikowalności zazieleniania w odpowiednim momencie oraz wyższy poziom kontroli do momentu wytyczenia wszystkich obszarów proekologicznych. Dlatego też należałoby skontrolować wszystkie wymogi zazieleniania w ramach jednej inspekcji. Ponadto fakt, że podczas składania wniosków o pomoc wymagana jest coraz większa liczba informacji skomplikuje cały proces dla rolników, zwłaszcza w 2015 r. ze względu na krótki czas na przygotowanie wniosku.

Jednym ze sposobów na odciążenie jarzma spoczywającego na barkach rolników byłoby umożliwienie im korekty błędów podczas składania wniosku. W perspektywie długoterminowej, gdy Komisja zbierze już kilkuletnie doświadczenia, trzeba będzie zbadać skutki tych środków dla produktywności i sprawdzić, czy są one źródłem wyraźnych korzyści środowiskowych. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że zapotrzebowanie na żywność na świecie ma wzrosnąć o 60 proc. do 2050 r.