Copa-Cogeca kładą nacisk na rolę rolników i właścicieli lasów w osiągnięciu wymienionych w niej celów przy dostępie do odpowiedniego wsparcia i inwestycji.

Sekretarz generalny Copa i Cogeca powiedział, że jest usatysfakcjonowany dziesięciopunktowym planem przyjętym przez strony zainteresowane i decydentów politycznych w celu zapewnienia zrównoważonej i ożywionej gospodarczo przyszłości obszarów wiejskich. Odzwierciedla on nowe wyzwania, przed jakimi stajemy w XXI w. - od ekstremalnych zdarzeń pogodowych, poprzez wahania cen, aż po konieczność zwiększenia produkcji przy ograniczeniu zużycia zasobów - a jego sukces zależy od udostępnienia rolnikom i leśnikom odpowiedniego wsparcia i przeprowadzenia inwestycji.

Sekretarz cieszy się przede wszystkim z tego, że decydenci polityczni zwrócili uwagę na niesamowity potencjał unijnego rolnictwa i leśnictwa do pobudzenia gospodarki obszarów wiejskich i walki z najważniejszymi wyzwaniami społecznymi dnia dzisiejszego jak zmiany klimatu, bezpieczeństwo żywnościowe, czy gospodarka zasobami.

W deklaracji podkreślono, że rolnicy muszą przede wszystkim uzyskać godziwe przychody z rynku dzięki uczciwym i by było to możliwe przejrzystych stosunków w łańcuchu żywnościowym. Potrzebują również skutecznych narzędzi pozwalających im na lepsze zarządzanie coraz większym ryzykiem, powiedziała, przewodnicząca grupy roboczej „Rozwój obszarów wiejskich” Copa i Cogeca.

Deklaracja przypomina także o znaczeniu inwestycji w infrastrukturę i przedsiębiorstwa na obszarach wiejskich. Inwestycje są niezbędne, gdyż pomagają rolnikom poprawić swoje wyniki gospodarcze i środowiskowe, umożliwiają modernizację gospodarstw, wymianę pokoleń i ułatwiają stosowanie inteligentnych technologii, które przyczyniają się do wydajniejszej gospodarki zasobami.

Konieczne jest również zasypanie luki cyfrowej i wykorzystanie potencjału obecnego na obszarach wiejskich tak by rolnicy mogli korzystać z najnowszych technologii.

Bardzo ważne są elastyczne i dopasowane do tych wyzwań instrumenty finansowe, by wzmocnić zrównoważone inwestycje na obszarach wiejskich.

Kolejnym pozytywnym elementem deklaracji jest apel o uproszczenie polityki i ograniczenie biurokracji. Jest to klucz do sukcesu. Usługi doradcze i szkoleniowe, a także działania prowadzone przez sieci obszarów wiejskich powinny być dostępne w ramach nowej polityki, by rolnicy mogli lepiej reagować na nowe wyzwania.

Deklaracja zwraca również uwagę na konieczność wprowadzenia odpowiednich programów inwestycyjnych w Copa - Cogeca w celu promocji energii ze źródeł odnawialnych i rzuca światło na kluczową rolę rolnictwa i leśnictwa w walce ze zmianami klimatu, głównie poprzez sekwestrację dwutlenku węgla.

W końcu zwrócono uwagę na znaczny wkład tych sektorów w gospodarkę niskoemisyjną i biogospodarkę.