PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Czy powstanie nowy PROW?

Dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse z Instytutu Studiów Politycznych PAN zastanawia się nad przyszłością polityki rozwoju obszarów wiejskich UE. Zasadnicze pytanie brzmi: czy po 2013 r.Dla osób mieszkających na terenach wiejskich i z nimi wiążących swoją przyszłość niewątpliwie korzystniejsze byłoby postawienie na szeroką gamę działań, ściślejsze powiązanie ich z rozwojem regionów i regionalnych ośrodków miejskich.

Przeniesienie działań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich z polityki spójności do WPR (począwszy od roku 2007) zostało krytycznie ocenione przez środowisko związane z polityką regionalną i jednocześnie pozytywnie przez osoby pracujące nad polityką rolną. Nie zwiększyło to koordynacji między obu politykami a raczej wzmocniło podziały między nimi, co utrudniło komplementarność działań na obszarach wiejskich. Należy pamiętać, że w okresie 2007-2013 w dalszym ciągu istnieją instrumenty wspierające te obszary zarówno w polityce spójności, jak i polityce rolnej UE.

Dyskusja o przyszłości
Funkcjonowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich w dużym stopniu poza polityką spójności zostało krytycznie ocenione w rezolucji Parlamentu Europejskiego. Zwraca w niej uwagę[1], że poziom finansowania II filaru WPR w latach 2007-2013 został poważnie okrojony w stosunku do pierwotnych ustaleń, przez co polityka rozwoju obszarów wiejskich może okazać się nieskuteczna oraz spowodować pogłębienie podziałów między rolnikami i pozostałymi mieszkańcami wsi. Podkreśla niewystarczające wsparcie tej polityki dla alternatywnej działalności gospodarczej na wsi oraz w zakresie dywersyfikacji zawodowej mieszkańców. Z niepokojem zauważa niedostateczną koordynację działań WPR z polityką spójności, zarówno na szczeblu Wspólnoty, jak i w państwach członkowskich. Parlament wskazuje, że „nacisk położono głównie na zapewnienie rozgraniczenia między różnymi funduszami i programami, a nie na tworzenie synergii”.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego wzywa decydentów unijnych do wprowadzenia zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju obszarów wiejskich po roku 2013. Dotyczy to przede wszystkim silniejszej dywersyfikacji działań pomocowych w kierunku zwiększania konkurencyjności pozarolniczych aktywności gospodarczych i zawodowych mieszkańców. Zintegrowane podejście – w rozumieniu Parlamentu – obejmuje także ściślejszą koordynację między różnymi politykami i funduszami europejskimi, zwłaszcza z polityką spójności i instrumentami finansowymi wdrażanymi regionalnie.

W stronę ekologii
Istnieje możliwość zmian w polityce obszarów wiejskich m.in. w kierunku silniejszego uwzględnienia aspektów środowiskowych i wyzwań klimatycznych. Komisja Europejska zapowiada silne ukierunkowanie przyszłej WPR w stronę „zazieleniania” rolnictwa i jego lepszego dostosowania do zmiany klimatu[2]. W innych dokumentach europejskich[3] podsumowujących stan debaty o przyszłości rozwoju obszarów wiejskich podkreśla się potrzebę zwiększenia różnorodności działań pomocowych.

Szereg propozycji ma charakter socjalny, związany m.in. z poprawą jakości życia mieszkańców i dostępu do usług publicznych, zwiększeniem dochodów mieszkańców wsi oraz ograniczaniem ich wykluczenia społecznego. Oprócz tego w europejskiej debacie pojawiały się propozycje dotyczące zwiększenia zróżnicowania gospodarczego na terenach wiejskich, w tym w zakresie wspierania rozwoju usług i przedsiębiorczości, a nawet innowacji i działalności badawczo-rozwojowej.

Należy jednak zauważyć, że w dalszym ciągu duża część propozycji jest ściśle powiązana z celami sektorowymi. Dotyczy to m.in. zwiększenia środków na poszanowanie przyrody, ochronę zasobów naturalnych i krajobrazu w działalności rolnej, wykorzystania rolnictwa dla zwiększenia produkcji odnawialnych źródeł energii, zwiększenia dochodów rolników, zabezpieczenia bezpieczeństwa żywnościowego, wsparcia różnorodności i wysokiej jakości produkcji rolnej, wprowadzania nowych technologii i innowacji do działalności rolnej itp.

Nie tylko rolnictwo
W dokumentach unijnych coraz częściej termin dywersyfikacja odnosi się do strukturalnych zmian w gospodarstwach rolnych, a nie do poszukiwania nowych form działalności gospodarczej poza rolnictwem. W propozycji reform polityki rolnej po roku 2013 Komisja podkreśla, że rolnictwo pozostaje "motorem" rozwoju obszarów wiejskich, a przyszłość tych terenów zależy przede wszystkim od dynamiki i konkurencyjności sektora rolnego.
W debacie europejskiej coraz silniej akcentowane są kwestie bezpieczeństwa żywnościowego, które odnosi się do utrzymania europejskiego potencjału produkcji rolniczej. W ich świetle polityka rozwoju obszarów wiejskich ma drugoplanowe znaczenie wobec celów sektorowych. Jest przede wszystkim powiązana z problematyką zmian klimatycznych. Propozycje Komisji w zakresie przyszłej polityki rolnej UE na pierwszym miejscu stawiają wyzwanie dotyczące bezpieczeństwa żywności (i na ostatnim - rozwój obszarów wiejskich).

Najprawdopodobniej zostanie poszerzony zakres działań podejmowany w II filarze WPR po roku 2013. Jednak zwiększenie różnorodności działań w polityce rozwoju obszarów wiejskich (II filar) nie będzie wiązało się z odpowiednim zwiększeniem budżetu tej polityki. Raczej poszukiwane są możliwości zwiększenia zakresu finansowania działań sektorowych podejmowanych w I filarze polityki rolnej. Oznacza to, że polityka rozwoju obszarów wiejskich nie może liczyć po roku 2013 na poważniejszy wzrost swojego budżetu, a jedynie poszerzenie zakresu realizowanych działań. W dalszym ciągu wiele spośród nich ma ścisłe powiązanie z problematyką sektorową i jest adresowana do rolników, właścicieli lasów i przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego. Oznacza to, że proponowana polityka w niewielkim stopniu przyczyni się do modernizacji i rozwoju polskiej wsi.

Bez preferencji?
W dyskusji budżetowej państwa członkowskie z Europy Środkowej dążą do wprowadzenia po 2013 roku porównywalnych mechanizmów przyznawania dotacji w ramach I filaru między "starymi" a "nowymi" państwami Wspólnoty (do tej pory preferencje finansowe miały tutaj kraje piętnastki). Natomiast kraje zachodnioeuropejskie naciskają na zlikwidowanie korzystnych mechanizmów wyliczania dotacji w II filarze WPR dla państw słabiej rozwijających się (opartych w części na tzw. metodologii berlińskiej).

Wspomniane propozycje wyraźnie wskazują, jak istotne znacznie dla przyszłego kształtu polityk europejskich mają negocjacje finansowe i interesy państw członkowskich dotyczące transferów z budżetu UE. Ponadto pokazują, że Polska, podobnie jak inni słabiej rozwijający się członkowie Unii, ma trudności z utrzymaniem preferencji finansowych w ramach II filara WPR. Powinno to skłaniać te kraje do przesunięcia omawianych funduszy do polityki spójności, gdzie istnieje większe prawdopodobieństwo utrzymania preferencji dla słabiej rozwijających się państw UE.

W dyskusji europejskiej pojawiały się postulaty dotyczące regionalizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich prowadzonej w ramach WPR. Proponowane jest dostosowanie tych działań do uwarunkowań regionalnych i lokalnych (w podobny sposób jak funkcjonują programy Leader), zwiększenie koordynacji zarządzania na szczeblu regionalnym, ściślejsze powiązanie z regionalnymi strategiami rozwoju itp.[4]
Są również propozycje zwiększenia elastyczności programowej w gestii państw członkowskich, co może prowadzić do wzmocnienia kompetencji krajowych resortów odpowiadających za politykę rolną. Istnieje jednak niewielkie prawdopodobieństwo zmiany dotychczas obowiązujących sektorowych metod zarządzania w tym obszarze. Jest to związane przede wszystkim z przekonaniem większości decydentów na szczeblu krajowym, że administracja sektorowa ma większe kompetencje i potencjał organizacyjny w zakresie zarządzania sprawami wsi i rolnictwa, aniżeli inne rodzaje (i szczeble) administracji.

Trudne decyzje
W dyskusji europejskiej o przyszłości rozwoju obszarów wiejskich kilkakrotnie podnoszono potrzebę poprawy koordynacji między WPR i polityką spójności. Jednym z pomysłów w tym względzie mogłoby być powstanie jednego dokumentu programowego na szczeblu unijnym dla kilku instrumentów finansowych, m.in. EFRROW, Europejskiego Funduszu Rybołówstwa oraz funduszy strukturalnych powiązanych z polityką spójności. Z taką inicjatywą wystąpiło nawet kilku komisarzy odpowiedzialnych za polityki europejskie powiązane z ww. funduszami[5]. Pokazuje to stopień zaawansowania dyskusji na temat zwiększenia integracji między działaniami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich podejmowanych w ramach WPR i polityki spójności.

Niemniej można sceptycznie podejść do szans poprawy koordynacji w omawianym zakresie. Inicjatywa polityczna należy w tym względzie do dyrekcji generalnej zajmującej się rolnictwem w Komisji Europejskiej, co zmniejsza szanse na usprawnienie koordynacji. Jest to bowiem dyrekcja, która w przeciwieństwie do DG Regio preferuje raczej sektorowe, aniżeli zintegrowane podejście do zarządzania. Istnieją niewielkie szanse na rezygnację z zasady programów jednofunduszowych, co poważnie utrudnia możliwości konstruowania programów operacyjnych, które byłyby finansowane jednocześnie z EFRROW i funduszy strukturalnych.

Pewną furtką pozostaje mechanizm finansowania krzyżowego[6], ale powinien zostać znacząco uproszczony i w wielu obszarach merytorycznych - uelastyczniony. W kolejnym cyklu budżetowym pozostanie również mechanizm linii demarkacyjnej, który zwiększa separacje między działaniami WPR i polityki spójności. Wiele zależy od tego, czy uda się ujednolicić zasady organizacyjne i mechanizmy dystrybucji funduszy w obu politykach, w tym dotyczących pomocy publicznej i sposobu rozliczania VAT, a także prowadzenia kontroli, monitoringu i ewaluacji. Kolejnym problemem jest to, że wiele kwestii w zakresie zarządzania jest pozostawionych do decyzji państw członkowskich. A tutaj decydujące znaczenie mają najczęściej struktury preferujące standard sektorowy i są niechętne koordynacji z polityką regionalną.

Podsumowując można uznać, że w polityce rolnej UE po roku 2013 dominujące znaczenie będą miały działania realizowane w I filarze, które są ukierunkowane na cele sektorowe. Również w polityce rozwoju obszarów wiejskich (II filarze WPR) dużą wagę będą miały zadania powiązane z modernizacją rolnictwa i jego przystosowaniem do ochrony zasobów środowiskowych i wyzwań klimatycznych. Oznacza to, że zarówno w warstwie merytorycznej, jak i organizacyjnej podstawowe znaczenie będzie miało sektorowe podejście do zarządzania. Prawdopodobne jest również utrzymanie obecnie występujących utrudnień w zakresie koordynacji WPR z innymi politykami rozwojowymi, m.in. polityką spójności.


* Powyższy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i poglądów autora.
** Dr hab. T. G. Grosse jest pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych PAN i ekspertem Instytutu Spraw Publicznych. Niniejszy tekst bazuje na projekcie naukowym przygotowanym wspólnie z dr Ł. Hardtem dla Fundacji Pro Oeconomia i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Źródło: farmer.pl/KEPodobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.238.204.31
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.