Pogląd ten zyskał popularność w 22 krajach UE i wzrósł, o co najmniej dziesięć punktów procentowych w sześciu krajach (Finlandia, Litwa, Szwecja, Grecja, Hiszpania i Włochy).

WPR skuteczny w stabilnej podaży żywności i rozsądnych cenach

Ponadto ponad połowa respondentów (55 proc, +6 punktów procentowych) dodaje, że WPR, powinna również przyczynić się do zapewnienia konsumentom rozsądnych cen żywności. Od 2020 r. pogląd ten zyskał popularność w 20 krajach UE i był najczęstszą odpowiedzią w Grecji (76 proc.), na Cyprze (75 proc.), Bułgarii (62 proc.), na Węgrzech (61 proc.), w Czechach (58 proc.), na Łotwie (57 proc.) i w Polsce (52 proc.). Na pytanie, czy WPR skutecznie przyczynia się do realizacji tych dwóch celów – stabilnej podaży żywności i rozsądnych cen – pozytywnie odpowiednio 79 i 65 proc. Europejczyków.

Według sześciu na dziesięciu Europejczyków podstawową misją WPR pozostaje dostarczanie bezpiecznej, zdrowej i zrównoważonej żywności wysokiej jakości. Od kilku lat utrzymuje się to na stałym poziomie.

Zmiany klimatyczne

W Eurobarometrze podkreślono, że ​​zmiany klimatyczne w coraz większym stopniu wpływają na działalność rolniczą. W rzeczywistości 92 proc. Europejczyków zgadza się, że ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak coraz poważniejsze powodzie i susze, mogą mieć wpływ na dostawy żywności i bezpieczeństwo żywnościowe w UE. Chociaż duży odsetek respondentów (58 proc, +3 punkty procentowe) twierdzi, że rolnictwo już w znacznym stopniu przyczyniło się do walki ze zmianą klimatu, a WPR pomaga w ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (65 proc.), dwie trzecie (67 proc.) uważa, że ​​rolnicy UE mogliby zrobić więcej, zmieniając sposób swojej pracy, nawet, jeśli oznacza to, że rolnictwo UE jest mniej konkurencyjne na świecie. Sześciu na dziesięciu Europejczyków (60 proc.) twierdzi również, że są gotowi zapłacić więcej za produkty rolne produkowane w sposób ograniczający ich ślad węglowy; jest to spadek o 6 punktów procentowych od 2020 r.

Ponad ośmiu na dziesięciu Europejczyków (87 proc.) wymienia krótki łańcuch dostaw, jako ważny czynnik przy podejmowaniu decyzji o zakupie produktów spożywczych. Siedmiu na dziesięciu Europejczyków (70 proc.) uważa, że ​​UE poprzez WPR spełnia swoją rolę w zapewnianiu zrównoważonego sposobu produkcji żywności.

 Żywność ekologiczna

Na pytanie o produkty żywności ekologicznej 92 proc. Europejczyków uważa, że ​​są one droższe niż inne produkty spożywcze. Nieco ponad czterech na dziesięciu Europejczyków uważa, że ​​znalezienie produktów ekologicznych w lokalnych sklepach i supermarketach jest trudne. Większość zgadza się z tym stwierdzeniem w 13 państwach członkowskich. W tej kwestii istnieją jednak znaczne różnice na poziomie krajowym. Od 2020 r. odsetek respondentów, którzy twierdzą, że produkty ekologiczne są trudne do znalezienia w ich okolicy, zmniejszył się w 15 krajach, najbardziej uderzająco w Portugalii (50 proc., -13), Grecji (40 proc., -12), Austrii (39 proc., -12) i Czechach (31 proc., -10 proc.). Jednak wzrósł w 10 krajach, w szczególności na Malcie (63 proc.) i na Cyprze (65 proc.), respondenci mieli trudniejszy dostęp do produktów ekologicznych niż w 2020 r. Nie zmienił się dostęp w Niemczech i Francji.

 WPR ważny dla rolnictwa i obszarów wiejskich

Ponad dziewięciu na dziesięciu respondentów uważa, że ​​w UE rolnictwo i obszary wiejskie są ważne dla naszej przyszłości. Ponieważ WPR obchodzi 60. rocznicę istnienia, znaczna większość respondentów (70 proc.) we wszystkich 27 państwach członkowskich twierdzi, że słyszała o wsparciu, jakiego UE udziela rolnikom w ramach tej wieloletniej polityki.

Większość zgadza się, że WPR przyczynia się do zachęcania młodych ludzi do wejścia do sektora rolnego oraz do zwiększania liczby miejsc pracy w rolnictwie i sektorze spożywczym. Respondenci uważają również, że odgrywa ona rolę w zmniejszaniu dysproporcji w rozwoju różnych regionów i terytoriów UE. Ogólnie 76 proc. twierdzi, że WPR przynosi korzyści wszystkim obywatelom Europy, a nie tylko rolnikom.

To jedne z głównych ustaleń aktualnego Eurobarometru na temat Europejczyków, Rolnictwa i WPR, siódmego od 2007 roku. Badanie zostało przeprowadzone w 27 państwach członkowskich UE między 21 lutego a 21 marca 2022 r., w pierwszych tygodniach wojny Rosji z Ukrainą. Poruszane tematy obejmują również międzynarodowy handel produktami rolnymi, znaki, jakości, specjalne potrzeby żywieniowe oraz program szkolny UE.