- Rolnicy są pierwszym ogniwem w łańcuchu, bez nich nie mielibyśmy żywności do przetwarzania, sprzedaży i konsumpcji. Zaobserwowaliśmy jednak, że są oni nadal często najsłabszym ogniwem. Aby zaradzić tym niedostatkom w funkcjonowaniu łańcucha dostaw żywności, torujemy drogę do podjęcia działań, zgodnie z zajmowanym już od dawna przez Komisję stanowiskiem, że należy wspierać europejskich rolników – stwierdził komisarz Phil Hogan, obwieszczając publiczne konsultacje w ramach krajów członkowskich UE. Mają być one pierwszym krokiem na drodze zmian, które wyeliminują problem nieuczciwych praktyk handlowych w odniesieniu do produktów rolno-spożywczych.

"Istnieją powody, aby przypuszczać, że wartość dodana w łańcuchu dostaw żywności nie jest odpowiednio rozłożona na wszystkie ogniwa łańcucha, na przykład ze względu na różnice w sile przetargowej między mniejszymi i w związku z tym bardziej podatnymi na wahania rynkowe podmiotami gospodarczymi, w tym rolnikami i małymi przedsiębiorstwami, a ich silniejszymi ekonomicznie partnerami handlowymi o wysokim stopniu koncentracji." - czytamy również na stronie KE, w oficjalnej informacji dotyczącej konsultacji.
Komisja Europejska chce najpierw zgromadzić opinie i propozycje od osób i podmiotów działających w tej branży, w tym rolników i przetwórców produktów rolnych. Zainteresowani udziałem w konsultacjach beneficjenci z sektora rolno-spożywczego muszą wypełnić kwestionariusz na temat funkcjonowania łańcucha dostaw żywności, który jest dostępny na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_pl