W nowych wytycznych przedstawiono odstępstwa od unijnych zasad ochrony konkurencji.

Wytyczne te mają pomóc rolnikom zrozumieć, w jaki sposób mogą oni, z zastrzeżeniem pewnych warunków, dokonywać wspólnej sprzedaży oliwy z oliwek, wołowiny, cielęciny oraz roślin uprawnych zgodnie z unijnymi regułami konkurencji.

Wartość sprzedaży na tych rynkach w UE oceniana jest na 80 mln euro.

Nowo przyjęte wytyczne dotyczą odstępstw, które umożliwiają wspólną sprzedaż, wspólne ustalanie cen, ilości oraz innych warunków obrotu za pośrednictwem uznanych organizacji pod warunkiem, że spełnione zostaną pewne wytyczne:

● organizacje te powinny zapewniać zwiększenie wydajności gospodarstw rolnych, biorąc na siebie organizacje działań pomocniczych innych niż sprzedaż (np. składowanie, transport i dystrybucja);

● ilość produktów wprowadzana do obrotu przez daną organizację nie może przekraczać określonych progów - 20 proc. rynku właściwego w przypadku oliwy z oliwek oraz 15 proc. krajowej produkcji wołowiny i cielęciny oraz roślin uprawnych;

Nowe wytyczne mają ułatwić rolnikom przestrzeganie tych wymogów. Pomocne mają być też dla organów ds. konkurencji i organów sądowym.

W nowo przyjętych wytycznych KE w szczególności:

● jasno wskazuje, jakiego typu działania mogą przynieść znaczące konieczne usprawnienia, by można skorzystać z odstępstwa oraz podaje przykłady działań, które mogą przynieść takie usprawnienia;

● wyjaśnia, jak należy obliczać ilość wprowadzoną do obrotu przez organizację rolników i w jaki sposób sprawdzić, czy odnośne progi nie zostały przekroczone, biorąc zwłaszcza pod uwagę naturalne wahania w czasie;

● wskazuje, w jaki sposób podczas obliczania ilości wprowadzonej do obrotu przez organizacje rolników można brać pod uwagę wyjątkowe okoliczności jak na przykład klęska żywiołowa;

Objaśnia sytuację, w których krajowe organy ds. konkurencji i KE mogą stosować klauzulę ochronną przewidzianą w rozporządzeniu o jednolitej wspólnej organizacji rynku. Zgodnie z tą klauzulą organy ds. konkurencji mogą w wyjątkowych okolicznościach zdecydować, że wspólna sprzedaż prowadzona przez organizację rolników powinna zostać ponownie zbadana lub nie powinna mieć miejsca, jeżeli istnieje negatywny wpływ na cały rynek.

Wytyczne KE zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.