W tym roku rolnictwo nękały ekstremalne zjawiska pogodowe, począwszy od długotrwałej suszy po powodzie. Wpływ złej pogody na plony w niektórych rejonach UE został jednak zrównoważony wyższymi plonami w innych rejonach. Prognoza ta, opublikowana w dniu dzisiejszym przez Komisję Europejską, opiera się na analizie przeprowadzonej przez wewnętrzne służby Komisji zajmujące się badaniami naukowymi - Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre – JRC)), przy zastosowaniu zaawansowanego systemu prognozowania zbiorów upraw.

Ogólnie rzec biorąc, Europa doświadczyła srogiej zimy z wyjątkowo dużymi spadkami temperatury w grudniu, styczniu, lutym, a także w marcu (połączonymi z opadami śniegu w Hiszpanii), co spowodowało opóźnienie wegetacji. Wiosna i wczesne lato przyniosły długotrwałe susze w Wielkiej Brytanii, zachodniej Francji, krajach Beneluksu, północnych Niemczech, wschodniej Polsce i w Grecji. Powodzie wystąpiły w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji i w Rumunii. Z drugiej strony w Hiszpanii i we Włoszech wystąpiły wiosną korzystne opady deszczu w dużych ilościach. Północna i środkowa Francja, kraje Beneluksu i Niemcy odnotowały bardzo wysokie temperatury w czerwcu i lipcu przy niewielkich opadach deszczu.

Opublikowana w dniu dzisiejszym przez Komisję Europejską prognoza określa szacunkowe plony wszystkich najważniejszych upraw w Unii Europejskiej i wskazuje obszary, które najbardziej ucierpiały z powodu złych warunków pogodowych.

Prognoza zbioru zbóż (pszenicy, jęczmienia, kukurydzy i pozostałych) wynosi 5,1 ton z hektara w całej UE, czyli na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym (+ 0,7 proc.), lecz powyżej średniej z pięciu ostatnich lat (+ 5,0 proc.). Ocenia się, że całkowity obszar uprawy zbóż w Unii Europejskiej w 2010 r. zmniejszył się o 3 proc. w porównaniu do roku 2009.

Jeśli chodzi o zbiory poszczególnych rodzajów upraw w UE27 na przestrzeni ostatnich pięciu lat, najnowsze prognozy wskazują następującą tendencję:

Zboża:
pszenica miękka: 5,62 t/ha (+1,7 proc.)
pszenica durum: 2,97 t/ha (+0,3 proc.)
jęczmień: 4,42 t/ha (+4,4 proc.)
kukurydza na ziarno: 7,22 t/ha (+7,7 proc)

Pozostałe uprawy:
nasiona rzepaku: 3,00 t/ha (- 2,4 proc.)
słonecznik: 1,80 t/ha (+7,2 proc)
ziemniaki: 30,10 t/ha (+6,9 proc)
buraki cukrowe: 65,65 t/ha (+2,3 proc.)

Spodziewane zbiory pszenicy miękkiej w sumie przekroczą średnią z pięciu ostatnich lat, lecz prognozy dla dwóch największych producentów - Francji i Niemiec - są poniżej średnich zbiorów, a także zdecydowanie poniżej ubiegłorocznej produkcji. W krajach tych susze i wysokie temperatury, jakie ostatnio wystąpiły, skutecznie ograniczyły plony.

Przewiduje się, że Włochy, jako główny producent pszenicy durum, uzyskają podobne średnie plony jak Francja. W Hiszpanii pszenica durum ucierpiała z powodu obfitych opadów deszczu zimą w Andaluzji i dlatego spodziewane plony będą niższe o 16 proc. od przeciętnych.

Jęczmień ozimy ucierpiał w mniejszym stopniu wskutek suszy i wysokich temperatur niż pszenica miękka. Dwaj najwięksi producenci, Francja i Niemcy, przewidują zbiory na średnim poziomie, lecz o 4 proc. mniejsze niż w roku ubiegłym. Hiszpania, produkująca jedną czwartą jęczmienia jarego, przewiduje zbiory o 15 proc. wyższe od średniej z pięciu ostatnich lat.

Plony zbóż w UE powinny być na przeciętnym poziomie, lecz system monitorowania upraw stosowany przez JRC wskazuje na bardzo niekorzystne warunki pogodowe (gorąco i sucho), które istotnie wpłyną na produkcję zbóż ozimych w Rosji, szczególnie w rejonach wzdłuż Wołgi.

Źródło: KE/farmer.pl