Według komisarza Hogana, młodzi rolnicy są ważni dla przyszłości rolnictwa UE zarówno z punktu widzenia wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, jak i miejsc pracy. W 2010 zaledwie 7,5 proc. rolników w UE-27 miało mniej niż 35 lat. W 2007 r. wskaźnik ten wynosił 6,3 proc., odnotowuje się zatem jego wzrost.

Zreformowana wspólna polityka rolna (WPR) wspiera ten pozytywny trend w ramach obu swoich filarów. Oprócz obowiązkowych dopłat uzupełniających do płatności podstawowej w początkowym okresie po rozpoczęciu działalności przez młodego rolnika szeroki wachlarz środków przewidziano w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich. Za pośrednictwem europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa wspierać można transfer wiedzy do celów praktycznych zastosowań.

●Państwa członkowskie zachęca się do korzystania z dostępnych środków, aby maksymalnie zwiększyć wkład WPR w tworzenie miejsc pracy dla ludzi młodych. Komisja współpracuje z właściwymi władzami, aby umożliwić realizację tych działań.

●Przyciągnięcie młodych ludzi do rolnictwa i stymulowanie rozwoju rolnictwa opartego na wiedzy jest także warunkiem koniecznym do osiągnięcia postępów w realizacji celów strategii „Europa 2020" i przezwyciężenia konsekwencji kryzysu gospodarczego poprzez pobudzanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

●Aby w pełni uruchomić potencjał innowacyjnych środków, jakimi dysponujemy w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich, Komisja zintensyfikowała współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.