Nowa wspólna polityka rolna (WPR), która ma rozpocząć się 1 stycznia 2023 r., ma kształtować przejście do zrównoważonego, odpornego i nowoczesnego europejskiego sektora rolnego.  Opracowując swój plan strategiczny WPR, każde państwo członkowskie wybrało spośród szerokiej gamy interwencji na poziomie UE, dostosowując je i ukierunkowując na ich specyficzne potrzeby i warunki lokalne. Komisja ocenia, czy każdy plan jest ukierunkowany na realizację dziesięciu kluczowych celów WPR , które dotyczą wspólnych wyzwań środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Plany muszą być zgodne z prawodawstwem UE i powinny również przyczyniać się do realizacji unijnych celów klimatycznych i środowiskowych.

- WPR skorzysta z finansowania UE w wysokości 270 mld euro na lata 2023–2027. Zatwierdzone 11 listopada br. Plany Strategiczne Łotwy i Estonii obejmują budżet w wysokości 3,8 mld euro, w tym 1,1 mld euro przeznaczone na cele środowiskowe i klimatyczne oraz ekoschematy, a 88 mln euro ma stać się wsparciem dla młodych rolników - czytamy na stronie Komisji Europejskiej. 

Plan Strategiczny Estonii

- Estonia przeznaczy około 45% całkowitego finansowania swojego planu WPR na pomoc w ustabilizowaniu dochodów rolników i przedsiębiorstw wiejskich. Małe i średnie gospodarstwa również skorzystają z wyższego wsparcia dochodów. Jeśli chodzi o priorytety środowiskowe, estoński plan przeznaczy około 456 mln euro z całkowitego budżetu WPR na wspieranie celów środowiskowych i klimatycznych, koncentrując się na sekwestracji dwutlenku węgla, różnorodności biologicznej i cennych użytkach zielonych, a także na zwiększaniu wiedzy na temat zrównoważonej produkcji. Ponad 23% użytków rolnych otrzyma wsparcie dla uprawiania rolnictwa ekologicznego. Wreszcie Estonia spodziewa się stworzenia 1250 nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich dzięki projektom wspieranym w ramach WPR. Szczególna pomoc zostanie również udzielona młodym rolnikom w celu przeciwdziałania wyludnieniu i starzeniu się ludności na obszarach wiejskich i w sektorze rolnictwa - czytamy w serwisie Ag-Press. 

 Plan Strategiczny Łotwy

Jak czytamy dalej w serwisie, Łotwa z kolei przeznaczy około 14% swojego budżetu na płatności bezpośrednie na wsparcie dochodów związane z produkcją oraz na wsparcie sektorów znajdujących się w trudnej sytuacji. Skorzysta na tym szczególnie sektor mleczarski, bydła, zbóż i nasion oleistych oraz owoców i warzyw. Łotwa wprowadziła również ograniczenie pomocy otrzymywanej przez gospodarstwa powyżej określonej wielkości, a małe i średnie gospodarstwa otrzymają płatność redystrybucyjną.

Plan Łotwy wyznacza ambitne cele w zakresie działań na rzecz środowiska i klimatu. Na przykład ponad 70% użytkowanych użytków rolnych skorzysta z praktyk chroniących i poprawiających jakość gleby. Do 2027 r. 18,8% użytków rolnych Łotwy będzie uprawianych metodami ekologicznymi.