Projekty obejmują działania w zakresie ochrony przyrody, przeciwdziałania zmianie klimatu, polityki w dziedzinie środowiska oraz informacji i komunikacji w zakresie problematyki środowiska we wszystkich państwach członkowskich. Wiążą się one z inwestycjami o łącznej kwocie ok. 556,4 mln euro, z czego 281,4 mln euro zapewni UE.

- Program LIFE+ zapewnia niezbędne wsparcie finansowe dla innowacyjnych projektów. Nowe projekty wniosą duży wkład w ochronę, zachowanie i wzmacnianie naturalnego kapitału Europy. Będą także wspierać realizację celu, jakim jest przekształcenie UE w zasobooszczędną, bardziej ekologiczną i konkurencyjną gospodarkę -powiedział Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.

- Cieszę się, że w tym roku potwierdzono, że coraz większa część projektów LIFE będzie wnosić wkład w działania na rzecz klimatu. Nie zamierzamy jednak na tym poprzestać. W nowym programie LIFE na lata 2014-2020 ponad 850 mln euro będzie przeznaczone na działania w dziedzinie klimatu. Oznacza to około trzykrotny wzrost środków finansowych na działania w tej dziedzinie - stwierdziła Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard.

W odpowiedzi na ostatnie zaproszenie do składania wniosków, którego termin upłynął we wrześniu 2012 r., Komisja otrzymała 1 159 zgłoszeń.
Projekty LIFE+ dotyczące ochrony przyrody i różnorodności biologicznej poprawiają stan ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk. Spośród 258 otrzymanych wniosków Komisja wybrała do finansowania 92 projekty zgłoszone przez partnerstwa organizacji ochrony środowiska, organy rządowe i inne podmioty. Są one realizowane przez beneficjentów w 24 państwach członkowskich i wiążą się z inwestycjami o łącznej kwocie 247,4 mln euro, z czego ok. 139,3 mln euro zapewni UE. Większość (82) to projekty dotyczące ochrony przyrody, przyczyniające się do wdrożenia dyrektywy ptasiej lub siedliskowej i sieci Natura 2000. Pozostałe 10 to programy pilotażowe obejmujące szersze zagadnienia z zakresu różnorodności biologicznej (projekty w ramach komponentu LIFE+ dotyczącego różnorodności biologicznej).

Projekty w ramach komponentu LIFE+ „polityka i zarządzanie w zakresie środowiska" to projekty pilotażowe, które przyczyniają się do opracowania innowacyjnych założeń polityki, technologii, metod i instrumentów. Spośród 743 otrzymanych wniosków Komisja wybrała do finansowania 146 projektów zgłoszonych przez różnego typu organizacje sektora publicznego i prywatnego. Wyłonione projekty są realizowane przez beneficjentów w 18 państwach członkowskich i wiążą się z inwestycjami o łącznej kwocie 298,5 mln euro, z czego ok. 136,8 mln euro zapewni UE.

W ramach tego komponentu Komisja przeznaczy ponad 34,6 mln euro na 29 projektów dotyczących bezpośrednio walki ze zmianą klimatu, o łącznym budżecie wynoszącym 81,1 mln euro. Ponadto wiele innych projektów koncentrujących się na innych zagadnieniach będzie również miało pośredni wpływ na emisje gazów cieplarnianych.

Inne ważne obszary, na których koncentrują się projekty, to woda, odpady, zasoby naturalne, chemikalia, środowisko miejskie oraz gleba i jakość powietrza.

Projekty LIFE+ dotyczące informacji i komunikacji służą rozpowszechnianiu informacji i zwiększaniu świadomości w zakresie ochrony środowiska. Spośród 158 otrzymanych wniosków Komisja wybrała 10 projektów zgłoszonych przez szereg organizacji z sektora publicznego i prywatnego zajmujących się ochroną przyrody i środowiska. Są one realizowane dziewięciu państwach członkowskich i wiążą się z inwestycjami o łącznej kwocie 10,5 mln euro, z czego ok. 5,2 mln euro zapewni UE.

Cztery z 10 projektów dotyczą popularyzowania wiedzy na temat zagadnień przyrodniczych i z zakresu różnorodności biologicznej, a pozostałe sześć - innych kwestii z dziedziny ochrony środowiska, takich jak zmiana klimatu, efektywne gospodarowanie zasobami i zapobieganie zanieczyszczeniu wybrzeży.

Projekty polskie: 

LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska (2 projekty - 4,9 mln euro)

LIFE COGENERATION PL (Investeko S.A.): Celem projektu jest wykazanie zdolności technologii kogeneracji do wytwarzania, dzięki gazyfikacji, energii elektrycznej i ciepła przy wykorzystaniu odpadów komunalnych i osadów ściekowych. Prototypowy zakład, który powstanie w ramach projektu, będzie w stanie przetworzyć do 300 kg odpadów na godzinę. Szacuje się, że dzięki kogeneracji będzie mógł wytworzyć 180 kWh energii elektrycznej i 250 kWh energii cieplnej. Kontakt: w2e@taktyk.eu

LIFE APIS/PL (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego - Klimatologia i Ochrona Atmosfery): Celem projektu jest zminimalizowanie negatywnych skutków zanieczyszczenia atmosfery dla zdrowia publicznego poprzez opracowanie nowego systemu zarządzania zanieczyszczeniami atmosferycznymi i informacji o nich. To nowe narzędzie połączy różne obecnie istniejące modele meteorologiczne oraz metody oceny ryzyka, co umożliwi uzyskanie pożytecznych informacji pozwalających skuteczniej kontrolować i nadzorować jakość powietrza. Celem projektu jest nie tylko określenie nowych obszarów, w których należy podjąć działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. Szacuje się, że dzięki niemu uda się ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery o 3-5 proc. oraz zmniejszyć o 10 proc. liczbę dni w roku, w których przekroczone są wartości graniczne zanieczyszczenia. Kontakt: anetta.drzeniecka-osiadacz@uni.wroc.pl

LIFE+ przyroda (9 projektów - 24,9 mln euro)

Life Szachownica/PL (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach): Celem tego projektu jest ochrona przed zniszczeniem siedlisk chronionych gatunków nietoperzy na obszarze jaskini Szachownica w ramach programu Natura 2000. Specjalistyczne działania będą miały na celu powstrzymanie dezintegracji stropu jaskini - poprzez jego wzmocnienie - oraz stworzenie optymalnych warunków dla hibernacji nietoperzy. Kontakt: adam.skwara.katowice@rdos.gov.pl

LIFE MILITARY HABITATS PL (Rejonowy Zarząd Infrastruktury): Celem projektu jest przetestowanie, wdrożenie i popularyzacja aktywnych działań ochronnych na obszarze niezalesionych siedlisk znajdujących się na terenach poligonów. W ramach projektu zostanie przywrócony pożądany stan czystości składającemu się z dwóch niezalesionych części, największemu polskiemu kompleksowi pustynnemu (Pustynia Błędowska chroniona w ramach obszaru Natura 2000). Kontakt: kancelaria@rzikrakow.internetdsl.pl

Life+-Łosoś- Drwęc-PL (Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy): Celem projektu jest oczyszczenie Drwęcy i jej dopływu - rzeki Wel. Zostaną podjęte działania mające na celu poprawę warunków hydrologicznych rzeki, włącznie z kontrolą ruchu turystycznego oraz budową przepławek ułatwiających migrację łososia atlantyckiego (Salmo salar). Kontakt: magdalena_kupiec@wp.pl

LIFEPieninyPL (Pieniński Park Narodowy): Najważniejszym celem projektu jest poprawa stanu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk w Pieninach na obszarze Natura 2000. Cel zostanie osiągnięty poprzez wykup terenów, aktywną ochronę siedlisk niezalesionych i ich gatunków (poprzez wycięcie i usunięcie drzew i krzewów), podjęcie kroków mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu turystyki oraz usunięcie obcych, inwazyjnych gatunków. Zostanie przeprowadzona kampania informacyjna, której celem będzie zyskanie poparcia społecznego oraz akceptacji społecznej dla zaplanowanych działań ochronnych. Kontakt: biuro@pieninypn.pl

Life + Kserotermy PL (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach): Celem projektu jest odbudowa i utrzymanie bioróżnorodności siedlisk na łąkach i zamieszkujących je gatunków w dwunastu obszarach Natura 2000 na terenie wyżyny miechowskiej. Kontakt: sekretariat@rdos.krakow.pl

LIFE PODKOWIEC+ (Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „Pro Natura"): Głównym celem projektu realizowanego na terenie 29 miejsc należących do obszaru Natura 2000 jest ochrona populacji najbardziej zagrożonych gatunków nietoperzy, szczególnie podkowca małego, nocka orzęsionego oraz podkowca dużego, jak również stworzenie warunków do zwiększenia ich liczby. Kontakt: nietoperze@eko.wroc.pl

Life/Amphibia/2012/PL (Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda"): Głównym celem projektu jest zwiększenie populacji płazów na obszarach Natura 2000 Polski północno-wschodniej. Cele specyficzne polegają na obniżeniu śmiertelności płazów podczas migracji sezonowych oraz na zwiększeniu miejsc godowych dla określonych gatunków. Kontakt: stowcip@gmail.com

LIFE/BESKIDY „PL" (Województwo Śląskie - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego): Celem tego projektu jest poprawa stanu ochrony obszarów Natura 2000 w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim, szczególnie dwóch siedlisk chronionych: łąk południowokarpackich i nadmiernie eksploatowanych hal górskich. Cel zostanie osiągnięty głównie poprzez usunięcie samosiejnych krzewów i drzew, koszenie oraz usunięcie biomasy i wreszcie poprzez prowadzenie ekstensywnego wypasu. Kontakt: zpkzywiec@zpk.com.pl

LIFE KAMPINOS WETLANDS PL (Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią - Krajowe Biuro w Polsce): Głównym celem projektu jest renaturalizacja (lub utrzymanie naturalnego stanu) terenów bagiennych i podmokłych na obszarze Natura 2000 w Puszczy Kampinoskiej. Działania w ramach projektu będą miały na celu podniesienie poziomu wody na terenach podmokłych, skorzysta na tym również kilka zagrożonych gatunków ptaków. Kontakt: rec@rec.org.pl

LIFE+ informacja i komunikacja (1 projekt - 1 mln euro)

LIFE/3xEnvironment/PL (Stowarzyszenie REFA Wielkopolska - REFA Wielkopolska Association): Głównym celem projektu jest nakłonienie zarządów i pracowników około 3 tys. przedsiębiorstw do ograniczenia zużywania zasobów. Działania nakierowane są na sześć sektorów, obejmują zarówno sektor produkcji, jak i usług: budownictwa, drewna (stolarstwo), mechaniki samochodowej, drukarstwa, żywności (piekarstwo, cukiernictwo) oraz urody (fryzjerstwo i salony piękności). Kontakt: beata.nowaczyk@refa.poznan.pl