We wtorek na wspólnym posiedzeniu komisji odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu uchwały. Senatorowie wprowadzili poprawkę zaproponowaną przez wiceministra rolnictwa Ryszarda Zarudzkiego. Chodzi m.in. o silniejsze zaakcentowanie potrzeby "silnego" budżetu Wspólnej Polityki Rolnej co najmniej w takiej samej wysokości jak w obecnej perspektywie.

Uchwała została przyjęta przez komisję, przy jednym głosie wstrzymującym. Teraz trafi jeszcze pod obrady Senatu.

Jak mówił Zarudzki jest to kolejna uchwała, po uchwale Sejmu, która wzmacnia stanowisko, które będzie reprezentowane w negocjacjach z Komisja Europejską. Dodał, że minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel odbył dzisiaj (we wtorek) rozmowy w tej sprawie z krajami bałtyckimi, została podpisana deklaracja. "Szukamy sojuszników i wspólnych celów, by wzmocnić swoją pozycję (...), tak, aby wspólna polityka rolna miała najkorzystniejsze przełożenie dla rolników z tej części Europy" - wyjaśnił wiceminister.

W projekcie uchwały napisano: "Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że utrzymanie wspólnej, unijnej polityki na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej finansowanie ze wspólnego budżetu, znacząco wpłynie na skuteczne wypełnienie wspólnotowych celów publicznych związanych z produkcją żywności i wymiarami: społecznym, gospodarczym i środowiskowym rolnictwa i obszarów wiejskich."

"Senat RP uważa, że kluczowe dla realizacji priorytetów stawianych przed przyszłą wspólną polityką rolną jest zapewnienie silnego i w pełni wspólnotowego finansowania tej polityki z budżetu Unii. Budżet wspólnej polityki Unii Europejskiej winien odzwierciedlać rosnącą skalę wyzwań, jakie stoją dziś przed europejskim rolnictwem" - napisano.

Jak zauważył Zarudzki wyjście Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty spowoduje zmniejszenie unijnego budżetu, ale kraje członkowskie prawdopodobnie podniosą składkę z 1 proc. PKB do 1,2 proc. PKB tak, aby wyrównać tę stratę. Dodał, że wieloletnie ramy finansowe zostaną ogłoszone w końcu maja br.

"Jednocześnie Senat Rzeczypospolitej Polskiej domaga się zapewnienia równych warunków konkurowania na jednolitym rynku rolno-żywnościowym. Dla realizacji tego celu konieczne jest m.in. odejście od historycznych kryteriów podziału środków na płatności bezpośrednie poprzez ostateczne zakończenie procesu wyrównania poziomu płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi" - zaznaczono w projekcie.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej dostrzega również - jak napisano w projekcie uchwały - potrzebę aktywnej polityki na rzecz stabilizacji rynków rolnych, wzmacniania siły przetargowej producentów rolnych i przetwórców w łańcuchu rynkowym, oraz wprowadzania bardziej skutecznych instrumentów zarządzania ryzykiem produkcyjnym i cenowym.

Senat wyraził przekonanie, że wspólna polityka rolna powinna w większym stopniu wspierać dochody małych i średnich rodzinnych gospodarstw rolnych. Gospodarstwa te są istotnym elementem europejskiego modelu rolnictwa i decydują o żywotności społeczno-ekonomicznej wielu obszarów wiejskich poprzez utrzymanie miejsc pracy.

Projektowana uchwała po przejęciu jej przez Senat ma być przekazana przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. Zastanie ona także opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".