Tym samym Komitet poparł apele wyrażane przez uczestników rynku mleka, opowiadające się za utrzymaniem interwencji rynkowej. Jest to konieczne, bo w Unii wytwarza się więcej produktów mlecznych, niż ich konsumuje, nawet mimo niewykorzystywania w ostatnich latach unijnej kwoty mlecznej. Jest to wynikiem niekorzystnych, bardzo niskich cen, nie zapewniających opłacalności produkcji.

Koncentracja sektora detalicznego, przekształca rolników z uczestników rynku w biernych dostawców, zmuszonych do akceptacji stanu rzeczy. Zatem zdaniem komitetu zniesienie kwot niesie potężne zagrożenie. Dlatego instytucja jest za utrzymaniem systemu kwot mlecznych po 2015 r. Mają one zagwarantować bowiem samowystarczalność.

Tymczasem eksperci państw członkowskich z Grupy Wysokiego Szczebla (GWS) wyrazili pod pewnymi warunkami, poparcie dla planów utworzenia rynku kontraktów terminowych na produkty mleczarskie.

System miałby pozostać "inicjatywą prywatną", mającą pomóc w stabilizowaniu rynku przed nadmiernymi wahaniami notowań. Oznacza to brak gwarancji cenowych.

Źródło: FAMMU/FAPA/ farmer.pl