Kryzysy pojawiające się w Europie można tłumaczyć brakiem równowagi sił w łańcuchu żywnościowym, a także nieuczciwymi praktykami i nadużyciami, trudnościami we wdrażaniu mechanizmu prewencji i zarządzania kryzysowego oraz wielkim otwarciem rynków europejskich na produkty importowane z krajów niespełniających norm europejskich.

Zasady mające zastosowanie do owoców i warzyw w ramach jednolitej wspólnej organizacji rynków WPR nie są wystarczające w sytuacjach kryzysowych. Komitety Copa-Cogeca uważają za niezbędne dostosowanie istniejących rozwiązań wspólnej organizacji rynku przy jednoczesnym wdrożeniu nowych instrumentów. Zaproponowały:   

    * odszkodowania za straty wywołane przez epidemię E.Coli dla sałaty o kodach NC 07099010 oraz 07049090;

    * przegląd systemów wycofywania produktów z rynku;

    * wdrożenie mechanizmu dla poważnych sytuacji kryzysowych i sprecyzowanie warunków uruchomienia tego mechanizmu

    * poszerzenie koncepcji ubezpieczenia zbiorów. Zastosowanie powinno być szerokie, czyli od strat spowodowanych zjawiskami pogodowymi i chorobami po straty wynikające z innych przyczyn. Oprócz ubezpieczenia zbiorów należy włączyć do systemu inne typy ubezpieczeń jako środki zapobiegania kryzysom i zarządzania nimi. W szczególności "ubezpieczenia od skażenia i powtórki" oraz "ubezpieczenia kredytów";

    * zezwolenie na wykorzystanie przez organizacje producenckie wsparcia wspólnotowego z funduszy operacyjnych niewykorzystanych przez inną organizację producencką w ramach jednego stowarzyszenia organizacji producenckich;

    * zbadanie możliwości wdrożenia mechanizmu ubezpieczenia dochodów oraz funduszy wzajemnego inwestowania;

    * opracowanie wykazu sadów na szczeblu UE, co pozwoliłoby na śledzenie zmian w ich strukturze w każdym państwie członkowskim;

    * wdrożenie tymczasowego instrumentu likwidacji oraz restrukturyzacji sadów niezależnego od wspólnej organizacji rynku;

    * uproszczenie procedur administracyjnych w przepisach wspólnotowych dotyczących promocji, aby umożliwić natychmiastowe uruchamianie kampanii promocyjnych finansowych w 100 proc. przez UE w przypadku poważnych kryzysów;

    * zwiększenie częstotliwości spotkań grupy ds. prognozy i analizy rynków brzoskwiń i nektaryn grupy konsultacyjnej "owoce i warzywa" Komisji Europejskiej z jednego do co najmniej dwóch rocznie, przed rozpoczęciem i po zakończeniu kampanii z możliwością zwołania posiedzenia w czasie trwania kampanii;

    * powołanie europejskiego obserwatorium rynków w celu zwiększenia przejrzystości informacji na temat podaży, popytu, kształtowania się cen, zmian kosztów produkcji, itp.