Nowa WPR ma kłaść większy nacisk na ochronę środowiska, zapewniać większe wsparcie dla mniejszych gospodarstw i pomagać poczatkującym rolnikom.

Na poziomie międzyinstytucjonalnym będą teraz prowadzone prace nad szczegółami technicznymi proponowanej reformy, po których zostanie ona formalnie zatwierdzona zarówno przez Parlament Europejski, jak i Radę. Nowa WPR obejmie lata 2023-2027.

Państwa członkowskie będą miały czas do 31 grudnia 2021 r. na przedłożenie projektów krajowych planów strategicznych do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

- Uważam, że osiągnięty przez nas kompromis stanowi bardzo ważny i konieczny krok w reformowaniu WPR. Jestem pewien, że nowa WPR będzie wspierać zrównoważony i konkurencyjny sektor rolny, który może wspierać źródła utrzymania rolników oraz dostarczać społeczeństwu zdrowej i zrównoważonej żywności - powiedział w poniedziałek unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

WPR po 2020 r. kładzie większy nacisk na społeczny wymiar rolnictwa. Zgodnie z nim rolnicy i inni beneficjenci otrzymujący płatności bezpośrednie będą podlegać karze administracyjnej, jeśli nie zapewnią odpowiednich warunków zatrudnienia, określonych w odpowiednim prawodawstwie UE.

Nowa WPR określa też szereg środków, mających na celu zachęcenie rolników do przyjmowania bardziej ekologicznych praktyk rolniczych. Są to m.in. zaostrzone normy warunkowości, które rolnicy muszą spełnić, aby otrzymać wsparcie w ramach WPR, w tym zachowanie gleb bogatych w węgiel poprzez ochronę terenów podmokłych i torfowiskowych oraz minimalne udziały gruntów ornych, które mają być przeznaczone na elementy krajobrazu w celu ochrony różnorodności biologicznej.

Inne to ekoprogramy wspierające i zachęcające rolników do przestrzegania praktyk rolniczych, korzystnych dla klimatu i środowiska i zwiększony udział środków na rozwój obszarów wiejskich przeznaczanych na ekologiczne interwencje.

Pakiet reform WPR obejmuje również działania, mające na celu redystrybucję środków na rzecz małych i średnich gospodarstw. Zgodnie z umową państwa członkowskie będą zobowiązane do przekierowania 10 proc. płatności bezpośrednich na rzecz takich gospodarstw (co do zasady poprzez płatności redystrybucyjne, chyba że potrafią udowodnić, że mogą osiągnąć ten sam efekt za pomocą innych porównywalnych instrumentów).

Wspólna Polityka Rolna (WPR) stanowi około jednej trzeciej budżetu UE. Jej celem jest: zapewnić przystępną, bezpieczną żywność dla obywateli UE, zapewnić rolnikom godziwy poziom życia, chronić zasoby naturalne i szanować środowisko.

Końcowe ustalenia uwzględniające stanowisko prezentowane przez Polskę dotyczące reformy WPR na lata 2023-2027

 • Transfer środków między filarami WPR – przyjęty kompromis umożliwia przesunięcie do 30% środków z II filara WPR do I filara WPR;
  Definicja aktywnego rolnika – rolnicy otrzymujący wsparcie bezpośrednie do wysokości 5 tys. EUR będą mogli zostać automatycznie uznani za aktywnych;
 • Limit wydatków na płatności związane z produkcją – zadowoleni jesteśmy z ustaleń w sprawie poziomu finansowania płatności związanych z produkcją, tj. 13% +2% na wsparcie do roślin wysokobiałkowych, choć powiazanie tego wsparcia z ramową dyrektywą wodną jest nieuzasadnione;
 • Płatność redystrybucyjna i płatność dla młodego rolnika – pozytywnie należy ocenić kompromis dotyczący płatności redystrybucyjnej i płatności dla młodego rolnika. Zaproponowane przepisy pozostawiają państwom członkowskim wystarczającą elastyczność, co umożliwi zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla gospodarstw rodzinnych i zmian pokoleniowych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i specyfiki;
 • Przejściowe wsparcie krajowe – będzie utrzymane na kolejne lata i możliwa będzie aktualizacja okresu referencyjnego dla przyznawania tego wsparcia;
 • Limit wydatków środowiskowych w II filarze – poziom wydatków środowiskowych II filara WPR był dla Polski istotną kwestią. Parlament proponował limit na poziomie 37%. Ostatecznie nie przekroczy 35%. Dodatkowo do limitu wydatków na środowisko w 50% będzie wliczane wsparcie dla gospodarstw położonych na obszarach ONW. Procent ten został podwyższony w stosunku do wyjściowej propozycji KE o 10 punktów procentowych;
 • Normy GAEC – pozytywnie oceniamy stosowanie derogacji od stosowania normy GAEC 9 oraz GAEC 8 w gospodarstwach do 10 ha gruntów ornych;
 • Kwestie handlowe i sektor cukru – z zadowoleniem odnotowujemy, że częścią kompromisu są wspólne oświadczenia Rady, Parlamentu i Komisji w sprawach handlowych i w sprawie sektora cukru. Polska opowiadała się za wzmocnieniem siatki bezpieczeństwa i ochrony przed importem z krajów trzecich, i te oświadczenia wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom;
 • Rezerwa rolna – pozytywnie oceniamy przyjęte rozstrzygnięcia dot. rezerwy rolnej, które zgodne są z ustaleniami dot. wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027; Kwota rezerwy będzie wynosiła 450 mln euro rocznie, w 2023 r. nie będzie zwrotu dla rolników z tytułu dyscypliny finansowej za rok 2022, a niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na rezerwę rolną. Z dyscypliny finansowej wyłączeni będą rolnicy otrzymujący do 2 000 zł euro płatności bezpośrednich. Dyscyplina finansowana ma być stosowana dopiero po wyczerpaniu innych źródeł budżetowych.

Końcowe ustalenia dotyczące reformy WPR na lata 2023-2027, które Polska ocenia krytycznie

 • Dostosowanie planów strategicznych do Zielonego Ładu – zapisy dotyczące uwzględniania w planach strategicznych Zielonego Ładu co prawda nie odwołują się do skwantyfikowanych celów strategii „Od pola do stołu” oraz Bioróżnorodności ale będą wymagały dostosowania już przyjętych planów strategicznych do celów ww. strategii po roku 2025;
 • Norma GAEC 9 – nie zadawala nas kompromis odnośnie wdrożenia tej normy. Ustalenie obowiązkowego odsetka gruntów ornych tylko na obszary nieprodukcyjne może prowadzić do konieczności wyłączenia części gruntów rolnych z produkcji;
 • Warunkowość społeczna – Polska była przeciwna bardzo ambitnym propozycjom Parlamentu w zakresie powiązania wsparcia WPR z przestrzeganiem prawa pracy w ramach warunkowości społecznej. Kompromis wprowadza uproszczone podejście, które wdrożone będzie od 2025 r. i będzie w dużej mierze oparte o istniejące rozwiązania krajowe.