Jak informują analitycy FAMMU/FAPA, KE oszacowała deficyt na rynku cukru w UE w sezonie 2010/11 na 100 tys. ton. Wysokie ceny na światowym rynku spowodowały, że trudno jest oczekiwać na nagły wzrost importu cukru z krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) i państw najsłabiej rozwiniętych (LDC), które korzystają z bezcłowego dostępu do unijnego rynku cukru. W tym samym czasie część krajów unijnych wytworzyła duże nadwyżki cukru, które Komisja oszacowała na 500 tys. ton.

Na mocy rozporządzenia K(UE) nr 222/2011 (L 60/6) w sezonie 2010/11 ustalono:
1) kara za przekroczenie kwoty produkcyjnej dla maksymalnie 500 tys. ton cukru w ekwiwalencie cukru białego i 26 tys. ton izoglukozy w suchej masie wyniesie w sezonie 2010/11 zero euro,
2) w celu sprzedaży pozakwotowych cukru i izoglukozy producenci muszą wystąpić do kraju członkowskiego o stosowne zezwolenie,
3) wniosek mogą złożyć tylko zatwierdzeni producenci cukru buraczanego, trzcinowego i izoglukozy,
4) każdy producent może złożyć tylko jeden wniosek tygodniowo,
5) wnioski składane elektronicznie muszą być podpisane zaawansowanym podpisem elektronicznym,
6) wnioskowana ilość cukru nie może być większa niż wysokość produkcji pozakwotowej danego producenta, jaką zadeklarował w ostatnim powiadomieniu,
7) wnioskowana ilość izoglukozy nie powinna przekroczyć 10 proc. kwoty produkcyjnej,
8) jeśli wniosek dotyczy cukru, to producent musi zobowiązać się do zapłacenia ceny minimalnej za buraki cukrowe użyte do produkcji tego cukru,
9) wniosek nie może zostać wycofany lub zmieniony po jego złożeniu,
10) świadectwa są ważne przez miesiąc od końca miesiąca ich wydania,
11) świadectw nie można zbywać,
12) wnioskodawca przed końcem drugiego miesiąca po miesiącu wydania wniosku dostarcza państwu członkowskiemu dowód udostępnienia na rynku wspólnotowym wnioskowanej ilości - jeśli dowód nie obejmuje całości wolumenu, to za każdą wnioskowaną tonę, która nie została wprowadzona na rynek, naliczana jest opłata karna 500 EUR/t,
13) mechanizm wprowadzenia produkcji pozakwotowej bez opłat karnych na rynek wspólnotowy wygasa z dniem 30 czerwca 2012 roku.