EFSA wydał opinię na wniosek Komisji Europejskiej na podstawie najnowszych i dostępnych badań nad szkodliwym wpływem acetamipridu i imidaclopiridu na rozwój układu nerwowego człowieka, w szczególności mózgu.

Panel naukowy EFSA ds. środków ochrony roślin i ich pozostałości (PPR) stwierdził, że acetamiprid i imidaclopirid mogą niekorzystnie wpływać na rozwój neuronów oraz struktur mózgowych związanych z funkcjami nauki i zapamiętywania.

Podano również, że niektóre obecne wytyczne dotyczące dopuszczalnego poziomu ekspozycji na te substancje mogą nie być wystarczające i progi te powinny być zmniejszone. Te toksykologiczne wartości referencyjne określają poziomy substancji, na które mogą być narażeni konsumenci w krótkim lub długim okresie bez znacznego zagrożenia dla zdrowia. Jest to między innymi wskaźnik ADI (acceptable daily intake - dopuszczalna dawka dzienna), którego wartość specjaliści EFSA chcą obniżyć z 0,07 mg na kilogram masy ciała do 0,025 mg/kg mc.

EFSA zalecił kontynuację badań, jak również poparł inicjatywę ustanowienia jasnych i spójnych kryteriów, które wymuszałyby na producentach środków ochrony roślin badania neurotoksyczności tych substancji w procesie wydawania zezwoleń na terenie UE. Panel PPR stwierdził także, że wszystkie substancje neonikotynoidowe powinny być oceniane według takiego samego schematu, czyli tzw. zintegrowanej strategii badań nad DNT.