Rozliczanie surowców z pierwotnej produkcji rolnej po pełnych kosztach.

Minister Klöckner: - W gospodarce rynkowej ceny odgrywają ważną rolę w łączeniu podaży i popytu. Dotyczy to również rolnictwa. Żądanie wystawiania faktur na surowce po pełnych kosztach i ustalania odpowiednich cen minimalnych nie uwzględnia różnorodności kosztów produkcji rolników. W przypadku zagwarantowania cen minimalnych istnieje ryzyko nadprodukcji, ponieważ tanie firmy zwiększą produkcję.

Aż do lat 80-tych rolnictwo charakteryzowało się w dużej mierze cenami ustalanymi przez państwo na ważne produkty rolne. Jeziora mleczne i góry masła to dwa przykłady niekorzystnych zjawisk.

25 lat temu WPR zaczęła zmierzać w kierunku silniejszej orientacji rynkowej. W wielu obszarach doprowadziło to do tego, że produkcja rolna była w stanie dostosować się do potrzeb rynku, co pomogło wzmocnić konkurencyjność.

Preferencje dla lokalnych produktów i odpowiadające im oznaczenia pochodzenia.

Minister Klöckner: Handel międzynarodowy jest kluczem do globalnego rozwoju dobrobytu. Bez handlu poziom życia ludzi byłby znacznie niższy. Ponadto konsumenci nie mieliby wyboru produktów. Bojkot produktów zagranicznych jest sprzeczny z rynkiem wewnętrznym. W odniesieniu do oznaczania pochodzenia żywności obowiązują jednolite przepisy w całej UE.  

Rozporządzenie UE nr 1169/2011 (w sprawie informacji o żywności), przewiduje obowiązkowe wskazanie pochodzenia. Od 1 kwietnia 2020 r. należy również wskazać pochodzenie podstawowego składnika (tzw. głównego składnika), jeśli nie odpowiada on podanemu pochodzeniu żywności. Zgodnie z rozporządzeniem obowiązkowe jest podanie kraju lub miejsca pochodzenia świeżego, schłodzonego lub mrożonego mięsa wieprzowego, baraniego, koziego i drobiowego. Należy zasadniczo podać miejsce hodowli i uboju zwierzęcia. Na niektórych obszarach wskazanie pochodzenia jest obowiązkowe w przepisach specjalnych.

Zgodnie z decyzją ETS z października 2020 r. wiążące krajowe regulacje dotyczące oznaczania pochodzenia są możliwe tylko pod rygorystycznymi wymogami prawnymi. Przetwarzanie żywności jest bardzo złożone, bo np. składniki produktów przetworzonych mogą pochodzić z różnych krajów, a w przypadku zmiany pochodzenia konieczna byłaby zmiana etykiety. Ponadto przepisy dotyczące oznaczania pochodzenia mogą utrudniać szybką i łatwą zmianę źródła. Obowiązkowe oznaczanie pochodzenia wszystkich produktów przetworzonych stanowiłoby, zatem ogromne obciążenie dla danej gospodarki.  Niemieckie ministerstwo rolnictwa (BMEL) opowiada się za bardziej przejrzystym oznaczaniem pochodzenia żywności na szczeblu UE. Podczas niemieckiej prezydencji w Radzie UE temat ten został już podjęty i promowano rozszerzenie oznaczania pochodzenia.

Wszystkie produkty spożywcze sprzedawane w Niemczech muszą spełniać niemieckie normy.

Minister Klöckner: Importowane produkty muszą zawsze odpowiadać standardom produktowym, które zawierają przepisy UE dotyczące produktów europejskich. To wymagania, które UE stawia jakości produktów w prewencyjnej ochronie konsumentów, w sensie bezpieczeństwa produktu lub mając na uwadze zdrowie roślin i zwierząt. Konsumenci objęci są kompleksową ochroną.

Sytuacja jest inna w przypadku wymagań dotyczących sposobu produkcji, tzw. standardów produkcyjnych. Z reguły podlegają one wyłącznie ustawodawstwu krajowemu kraju pochodzenia. W ten sposób można doprowadzić do innego wyrównanego poziomu konkurencji. Z drugiej strony prowadzą też do zróżnicowania produkcji. Produkty, które nie spełniają niemieckich norm, nie są dopuszczane przez UE i WTO.

Zawieszenie rozporządzenia w sprawie nawozów z 2021 r. oraz wszystkich rozporządzeń i przepisów dotyczących uprawy roli, produkcji pasz polowych i hodowli zwierząt, które zostały przyjęte w 2020 r.

Minister Klöckner: BMEL opowiada się za dodatkowymi wymogami dla rolnictwa, które są podejmowane na podstawie naukowej, zorientowane na praktykę i pozostają przystępne dla rolnictwa. Przy wdrażaniu wyższych standardów rolnictwo jest wspierane środkami finansowymi.

BMEL ma największy budżet na 2021 r. od czasu zjednoczenia Niemiec, wynosi on około 7,6 mld euro. Łącznie na program inwestycji w rolnictwie w latach 2021-2024 przeznaczono miliard euro. To zapoczątkowało jeden z największych programów modernizacyjnych wspierających rolników.  

W związku z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym niewystarczającej implementacji dyrektywy azotanowej, Niemcy musiały zaostrzyć swoje wymagania nawozowe. Alternatywą byłyby grzywny w wysokości ponad 800 000 euro dziennie i jeszcze surowsze warunki, które narzuciłaby UE. W interesie rolników minister federalna Klöckner zwróciła się do Komisji UE, aby część rozporządzenia mogła zostać wdrożona dopiero 1 stycznia 2021 r. W trakcie zmiany rozporządzenia w sprawie nawozów jest federalne ministerstwo.

Ponadto położono nacisk na jednolite oznaczenie obszarów zanieczyszczonych (tzw. „czerwonych obszarów”). Do tej pory kraje wspólnoty traktowały to różnie, co wywołało ostrą krytykę ze strony Komisji Europejskiej i rolników.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązkowa jest poprawa jakości i ilości punktów pomiarowych oraz ujednolicenie wyznaczania przez kraje związkowe. To ważny krok w kierunku większej sprawiedliwości, identyfikowalności i płacenia przez zanieczyszczającego

Projekt ustawy o ochronie przed owadami jest nadal koordynowany przez resorty. Realizując program działań na rzecz ochrony przed owadami, BMEL zapewni utrzymanie proporcjonalności środków i możliwość uprawy na obszarach intensywnie użytkowanych.

Rolnictwo jest aktywnie wspierane przez specjalny ramowy plan ochrony przed owadami.

Minister federalny Klöckner utworzyła Centrum Kompetencji ds. Hodowli Zwierząt („Komisja Borcherta”). Propozycje komisji (w skład, której wchodzą sprawdzeni eksperci) są obecnie rozpatrywane w ramach studium wykonalności, którego wyniki powinny być dostępne w lutym.

Wprowadzenie koncepcji zarządzania kryzysowego na rynku mleka.

Minister Klöckner: Trwa praca nad koncepcja zarządzania kryzysowego na rynku mleka niemieckiego związku hodowców bydła mlecznego (BDM) - w zależności od poziomu ceny producenta (na podstawie pełnego kosztu własnego) docelowo polegać będzie na wprowadzeniu regulacji ilościowej, która będzie stosowana na stałe.

Obowiązująca regulacja ilościowa z nakładaniem podatków to nowe obciążenia administracyjne i biurokratyczne, jak w czasach obowiązywania kwoty mlecznej.

Duża część koncepcji jest przedmiotem propozycji Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany wspólnej organizacji rynku i jest obecnie przedmiotem dyskusji trójstronnych między RE, PE i KE.  Odpowiednie propozycje PE powinny dotyczyć nie tylko sektora mleka, lecz także wszystkich obszarów produktowych. Stanowiska RE i KE z jednej strony oraz PE z drugiej są bardzo różne.