Po pierwsze, jak ogłosiła w ubiegłym miesiącu Mariann Fischer Boel, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, proponuje się objęcie w przyszłości rynku mleczarskiego klauzulą, która już istnieje w innych sektorach rolnych, w celu umożliwienia szybszego reagowania na zakłócenia rynku.
Po drugie na rok kwotowy 2009/2010 i 2010/2011 zmiany w programach wykupywania kwot przez państwa członkowskie pozwolą, aby wykupione kwoty zachowywane w rezerwie krajowej nie były już liczone jako część kwoty krajowej przy podejmowaniu decyzji, czy należna jest opłata za przekroczenie kwot. Jeżeli opłata ta będzie pobierana, część odpowiadająca wykupionej kwocie może być wykorzystana przez państwa członkowskie na restrukturyzację sektora. Propozycje te będą omawiane przez ministrów rolnictwa UE w dniu 19 października. Jeszcze w tym miesiącu Komisja formalnie przyjmie zmiany do przepisów dotyczących pomocy państwa, aby umożliwić poszczególnym państwom członkowskim wypłacenie rolnikom do 15 000 euro krajowej pomocy przed końcem 2010 roku.

„Propozycje te po raz kolejny pokazują nasze zaangażowanie w pomoc producentom mleka w trudnej sytuacji rynkowej” − powiedziała komisarz Fischer Boel. „Szeroki wachlarz środków, jakie już podjęliśmy pozytywnie wpływa na sytuację rynkową, a dzisiejsze propozycje będą pomocne w dłuższej perspektywie. W przyszłym tygodniu odbędzie się również pierwsze spotkanie grupy wysokiego szczebla w sprawie przyszłości rynku mleczarskiego w dalszej perspektywie. Natomiast 19 października ministrowie mają głosować nad planowanym przez nas przedłużeniem okresu skupu interwencyjnego.”

Ostatnie wydarzenia na rynku mleczarskim
Najnowsze dane pokazują, że stale wzrastają nie tylko ceny wszystkich przetworów mlecznych, ale również cena surowego mleka na wyjściu z gospodarstwa. Przeciętna cena mleka w lipcu i sierpniu wynosiła 25-26 centów za litr, a według najnowszych informacji przekazanych przez większość przetwórców w Europie, we wrześniu i październiku spodziewany jest dalszy wzrost cen mleka w skupie o 1-2 centy . Od czerwca tego roku bieżące ceny mleka wzrosły jeszcze wyraźniej. Ceny produktów kwalifikujących się do skupu interwencyjnego (mleko i odtłuszczone mleko w proszku) wzrosły o 7-9 procent w ciągu trzech miesięcy i znajdują się obecnie zdecydowanie powyżej poziomu cen skupu interwencyjnego.

Wcześniej podjęte działania
Komisja planuje wydanie do 600 milionów euro na środki rynkowe w tym roku. Wniosek Komisji w sprawie przedłużenia okresu skupu interwencyjnego będzie poddany pod głosowanie w Radzie w dniu 19 października. Siedemdziesiąt procent płatności bezpośrednich może w tym roku zostać zrealizowanych z sześciotygodniowym wyprzedzeniem (począwszy od dnia 16 października). W ramach reformy WPR z 2003 r. dodatkowe 5 miliardów euro rocznie zostało dołączone do płatności bezpośrednich dla rolników produkujących mleko, aby zrekompensować obniżki cen skupu interwencyjnego. W ramach oceny funkcjonowania reformy WPR i Europejskiego planu naprawy gospodarczej dodatkowe 4,2 miliardów euro jest przeznaczone na „nowe wyzwania”, w tym na restrukturyzację rynku mleczarskiego. Jest to uzupełnienie środków już dostępnych w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich. Komisja wzmocniła również program na rzecz spożycia mleka w szkołach, rozszerzając wachlarz produktów i przedział wiekowy dzieci objętych programem. Komisja uruchomiła również kolejną turę działań promocyjnych na rzecz przetworów mlecznych. Komisja przygotowuje obecnie sprawozdanie w sprawie łańcucha dostaw na rynku mleczarskim, w trosce o zwiększenie przejrzystości oraz wykrywanie ewentualnych zakłóceń konkurencji. Będzie ono opublikowane przed końcem tego roku oraz poddane dyskusji na forum grupy wysokiego szczebla.

Źródło: farmer.pl